آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,881,000 70,923,567,302 Rls. 2,188,534 $
2 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,018,827 68,143,078,712 Rls. 2,151,932 $
3 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 693,000 25,032,066,240 Rls. 774,507 $
4 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 511,500 17,928,754,687 Rls. 568,616 $
5 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 420,750 15,668,545,140 Rls. 484,135 $
6 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 321,750 11,334,088,994 Rls. 349,742 $
7 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 7,311,998,540 Rls. 237,160 $
8 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 6,516,445,320 Rls. 213,444 $
9 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 5,121,011,790 Rls. 169,094 $
10 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,589,499,430 Rls. 113,355 $
11 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,425,116,870 Rls. 75,570 $
12 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,265,942,448 Rls. 73,128 $
13 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 787,263,070 Rls. 25,190 $
مجموع کل
237,047,378,543 ريال
مجموع کل
7,424,407 دلار
[1]