آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 594,000 21,383,402,634 Rls. 690,723 $
2 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 18,814,549,001 Rls. 581,201 $
3 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 10,640,621,572 Rls. 328,678 $
4 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 173,250 5,996,409,810 Rls. 193,695 $
5 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 123,750 4,110,146,320 Rls. 133,403 $
6 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,882,990,876 Rls. 119,838 $
7 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 593,812,010 Rls. 19,211 $
مجموع کل
65,421,932,223 ريال
مجموع کل
2,066,749 دلار
[1]