آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,320,000 44,174,131,200 Rls. 1,375,440 $
2 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 956,875 35,995,447,604 Rls. 1,180,485 $
3 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 787,500 29,459,361,287 Rls. 971,537 $
4 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 696,000 26,597,152,009 Rls. 858,646 $
5 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 768,000 25,930,895,232 Rls. 800,256 $
6 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 600,000 22,778,012,096 Rls. 740,213 $
7 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 480,000 15,903,587,520 Rls. 500,160 $
8 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 472,625 15,777,139,697 Rls. 504,431 $
9 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 456,750 14,106,013,139 Rls. 465,389 $
10 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 315,000 11,811,503,498 Rls. 388,613 $
11 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 312,000 10,512,963,072 Rls. 325,104 $
12 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 288,000 9,709,767,840 Rls. 300,016 $
13 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 286,000 9,534,746,980 Rls. 294,195 $
14 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 247,500 9,247,191,615 Rls. 305,339 $
15 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 240,000 7,865,250,000 Rls. 250,000 $
16 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 225,200 6,710,090,575 Rls. 215,425 $
17 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 240,000 5,969,559,600 Rls. 190,800 $
18 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 88,000 5,061,980,000 Rls. 167,200 $
19 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 110,000 3,945,133,720 Rls. 121,880 $
20 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 3,342,397,835 Rls. 107,663 $
21 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 86,250 2,580,417,248 Rls. 82,542 $
22 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 60,000 2,279,137,380 Rls. 74,022 $
23 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 55,000 1,864,156,800 Rls. 61,160 $
24 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 45,000 1,680,746,900 Rls. 55,516 $
25 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 61,600 1,630,515,710 Rls. 53,407 $
26 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 768,513,055 Rls. 24,347 $
27 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 22,000 686,148,375 Rls. 22,625 $
28 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 29152100 اسيد استيك 25,000 205,961,625 Rls. 6,525 $
مجموع کل
326,127,921,612 ريال
مجموع کل
10,442,936 دلار
[1]