آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 292,500 10,969,822,810 Rls. 360,854 $
2 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 242,000 8,210,848,008 Rls. 265,364 $
3 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 220,000 7,606,635,960 Rls. 245,740 $
4 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 176,000 6,372,318,832 Rls. 202,252 $
5 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 154,000 5,508,168,320 Rls. 170,426 $
6 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,500 4,257,969,089 Rls. 138,791 $
7 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 110,000 4,028,502,940 Rls. 127,820 $
8 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 110,000 3,988,332,700 Rls. 125,950 $
9 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 110,000 3,921,453,250 Rls. 125,950 $
10 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 110,000 3,899,960,121 Rls. 121,733 $
11 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 100,000 3,766,739,200 Rls. 116,200 $
12 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,500 3,481,993,670 Rls. 107,663 $
13 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,500 3,454,108,968 Rls. 107,663 $
14 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 3,430,681,221 Rls. 113,123 $
15 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 112,500 3,368,452,281 Rls. 107,663 $
16 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 88,000 3,199,257,600 Rls. 105,600 $
17 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,363,866,560 Rls. 73,040 $
18 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 90,000 2,061,669,600 Rls. 66,600 $
19 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 90,000 2,026,088,550 Rls. 66,600 $
20 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 66,000 1,776,456,990 Rls. 57,222 $
21 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 1,736,770,630 Rls. 53,662 $
22 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,726,029,227 Rls. 53,261 $
23 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 1,686,256,838 Rls. 53,627 $
24 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 1,532,416,050 Rls. 49,950 $
25 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 44,000 1,520,440,064 Rls. 46,904 $
26 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 1,304,000,432 Rls. 43,042 $
27 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 45,000 1,008,673,650 Rls. 33,300 $
28 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 22,500 839,957,080 Rls. 27,758 $
29 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 20,000 753,138,680 Rls. 23,240 $
30 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 741,866,488 Rls. 22,924 $
31 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,500 696,850,946 Rls. 21,533 $
32 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 22,500 560,739,563 Rls. 17,887 $
33 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 165,190,445 Rls. 5,321 $
34 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 22,000 161,369,967 Rls. 5,321 $
مجموع کل
102,127,026,730 ريال
مجموع کل
3,263,984 دلار
[1]