آمار کل " صادرات به" کشور ( چين) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,880,500 264,338,484,312 Rls. 8,153,681 $
2 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 4,677,750 164,854,015,280 Rls. 5,084,772 $
3 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 8,400,000 159,967,514,112 Rls. 4,934,832 $
4 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,000,000 56,017,765,440 Rls. 1,728,090 $
مجموع کل
645,177,779,144 ريال
مجموع کل
19,901,375 دلار
[1]