آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,348,205 79,428,005,092 Rls. 2,496,603 $
2 10 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,633,501 54,302,393,946 Rls. 1,679,373 $
3 5 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,196,225 49,030,647,403 Rls. 1,583,177 $
4 9 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,920,487 48,843,548,961 Rls. 1,522,508 $
5 6 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,679,307 45,884,747,432 Rls. 1,469,456 $
6 4 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,383,656 43,152,872,697 Rls. 1,404,412 $
7 7 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,271,409 35,349,226,233 Rls. 1,122,716 $
8 11 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,820,956 34,333,342,562 Rls. 1,060,608 $
9 2 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,833,833 32,240,392,008 Rls. 1,063,442 $
10 3 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,192,328 28,090,538,244 Rls. 922,129 $
11 12 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,946,392 21,001,431,290 Rls. 648,205 $
12 1 1395 يزد هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,623,287 10,812,676,050 Rls. 357,124 $
13 10 1395 يزد هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,100 1,063,458,000 Rls. 32,904 $
14 11 1395 يزد هند 13019010 باريچه 200 107,448,480 Rls. 3,320 $
15 2 1395 يزد هند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,040 65,021,088 Rls. 2,144 $
16 7 1395 يزد هند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 8,720 30,831,780 Rls. 980 $
17 4 1395 يزد هند 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 350 8,548,400 Rls. 280 $
18 7 1395 يزد هند 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 70 2,013,504 Rls. 64 $
مجموع کل
483,747,143,170 ريال
مجموع کل
15,369,445 دلار
[1]