آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,478,874 75,697,863,294 Rls. 2,335,867 $
2 8 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 944,536 48,055,056,819 Rls. 1,510,052 $
3 2 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 817,236 39,654,918,006 Rls. 1,307,578 $
4 5 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 786,374 38,951,293,684 Rls. 1,258,198 $
5 7 1395 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 742,818 37,515,286,585 Rls. 1,188,509 $
6 6 1395 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 696,622 34,902,311,819 Rls. 1,114,595 $
7 11 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 671,804 34,797,558,523 Rls. 1,074,887 $
8 4 1395 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 668,064 32,991,660,230 Rls. 1,068,902 $
9 10 1395 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 635,952 32,927,877,394 Rls. 1,017,523 $
10 4 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 160,000 31,665,736,800 Rls. 1,032,240 $
11 2 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 120,000 23,956,783,280 Rls. 790,000 $
12 7 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 100,000 20,450,114,640 Rls. 648,720 $
13 11 1395 يزد هلند 73283090 340,414 17,635,610,898 Rls. 544,662 $
14 8 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 16,298,165,880 Rls. 512,040 $
15 11 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,476 16,275,407,233 Rls. 502,762 $
16 5 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 15,928,201,680 Rls. 514,080 $
17 10 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 298,886 15,479,438,442 Rls. 478,218 $
18 9 1395 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 281,800 14,496,242,880 Rls. 450,880 $
19 3 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 11,795,284,080 Rls. 387,600 $
20 1 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 11,729,530,800 Rls. 387,600 $
21 9 1395 يزد هلند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 221,582 11,425,116,006 Rls. 354,531 $
22 12 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 8,330,437,920 Rls. 257,040 $
23 6 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 8,022,785,520 Rls. 257,040 $
24 8 1395 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,435,397,420 Rls. 169,660 $
25 6 1395 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,318,671,340 Rls. 169,660 $
26 4 1395 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,223,831,400 Rls. 169,660 $
27 2 1395 يزد هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,142,224,940 Rls. 169,660 $
28 7 1395 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 50 4,029,272,250 Rls. 127,650 $
29 10 1395 يزد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,021,900,800 Rls. 124,440 $
30 11 1395 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 50 3,592,515,000 Rls. 111,000 $
31 2 1395 يزد هلند 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 50 3,364,299,000 Rls. 111,000 $
32 9 1395 يزد هلند 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 2,887 660,188,634 Rls. 20,534 $
مجموع کل
635,770,983,197 ريال
مجموع کل
20,166,788 دلار
[1]