آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 544,550 52,764,326,100 Rls. 1,633,650 $
2 8 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 414,308 39,526,836,528 Rls. 1,242,924 $
3 6 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 320,200 29,986,918,200 Rls. 960,600 $
4 5 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 281,100 26,144,754,300 Rls. 843,300 $
5 9 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 176,200 16,966,560,600 Rls. 528,600 $
6 12 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 126,000 12,247,956,000 Rls. 378,000 $
7 7 1395 يزد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 126,350 11,935,371,750 Rls. 379,050 $
8 6 1395 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,688,488,910 Rls. 342,870 $
9 7 1395 يزد قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,000 6,056,242,500 Rls. 192,500 $
10 12 1395 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,672,800,000 Rls. 175,000 $
11 5 1395 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,639,818,800 Rls. 182,200 $
12 10 1395 يزد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,750 3,045,163,188 Rls. 94,062 $
13 9 1395 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 26,100 2,943,845,100 Rls. 91,350 $
14 11 1395 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,520 2,890,573,840 Rls. 89,320 $
15 8 1395 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,870 2,319,324,840 Rls. 73,045 $
16 7 1395 يزد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,130 2,284,990,350 Rls. 72,390 $
17 5 1395 يزد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,477 2,185,978,559 Rls. 70,431 $
18 12 1395 يزد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,000 2,155,065,500 Rls. 66,500 $
19 11 1395 يزد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 64,870 857,187,025 Rls. 26,485 $
20 5 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 262,180 747,759,532 Rls. 24,154 $
21 6 1395 يزد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,843 669,157,983 Rls. 21,411 $
22 12 1395 يزد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,000 642,967,920 Rls. 19,830 $
23 12 1395 يزد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,040 545,908,896 Rls. 16,848 $
24 8 1395 يزد قزاقستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,000 476,955,000 Rls. 15,000 $
25 12 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 119,512 400,202,824 Rls. 12,352 $
26 6 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 106,325 302,819,010 Rls. 9,726 $
27 7 1395 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,773 298,276,888 Rls. 9,464 $
28 3 1395 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,000 274,770,000 Rls. 9,000 $
29 10 1395 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,860 269,180,604 Rls. 8,316 $
30 9 1395 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 13,930 267,765,246 Rls. 8,358 $
31 8 1395 يزد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 8,825 168,126,840 Rls. 5,295 $
32 7 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 32,848 93,978,720 Rls. 2,992 $
33 12 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,010 64,637,504 Rls. 1,994 $
34 9 1395 يزد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 18,753 55,364,022 Rls. 1,722 $
مجموع کل
241,590,073,079 ريال
مجموع کل
7,608,739 دلار
[1]