آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,276,795 15,675,582,760 Rls. 500,896 $
2 2 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,673,339 11,153,017,960 Rls. 368,135 $
3 12 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,462,339 10,425,818,005 Rls. 321,715 $
4 11 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,426,227 10,154,224,740 Rls. 313,770 $
5 9 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190,392 8,419,928,937 Rls. 261,887 $
6 5 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,076,240 7,330,018,534 Rls. 236,773 $
7 4 1395 يزد عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 566,955 3,840,436,700 Rls. 124,730 $
8 5 1395 يزد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,490 3,101,558,188 Rls. 100,186 $
9 6 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 442,872 1,488,191,196 Rls. 47,640 $
10 7 1395 يزد عمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,280 1,352,244,600 Rls. 42,840 $
11 10 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 374,880 1,274,740,188 Rls. 39,394 $
12 12 1395 يزد عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,149 1,248,317,640 Rls. 38,520 $
13 6 1395 يزد عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,750 1,202,140,103 Rls. 38,347 $
14 9 1395 يزد عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 36,300 933,665,040 Rls. 29,040 $
15 2 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 207,160 867,489,276 Rls. 28,631 $
16 11 1395 يزد عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,000 679,859,190 Rls. 21,006 $
17 12 1395 يزد عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,326 673,961,056 Rls. 20,791 $
18 3 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 58,036 653,003,520 Rls. 21,424 $
19 11 1395 يزد عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,787 615,848,860 Rls. 19,030 $
20 2 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,936 580,962,912 Rls. 19,168 $
21 9 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 52,000 562,313,424 Rls. 17,552 $
22 2 1395 يزد عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,940 555,992,192 Rls. 18,352 $
23 12 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 52,000 541,476,864 Rls. 16,704 $
24 10 1395 يزد عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,800 338,579,740 Rls. 10,460 $
25 11 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 105,610 315,222,594 Rls. 9,736 $
26 5 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 78,940 299,969,406 Rls. 9,701 $
27 5 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,272 296,241,440 Rls. 9,584 $
28 6 1395 يزد عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 26,000 290,427,280 Rls. 9,328 $
29 6 1395 يزد عمان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 126,000 271,185,850 Rls. 8,710 $
30 12 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 82,820 261,907,708 Rls. 8,084 $
31 3 1395 يزد عمان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,127 258,399,336 Rls. 8,476 $
32 4 1395 يزد عمان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,305 225,372,460 Rls. 7,382 $
33 12 1395 يزد عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,995 193,925,970 Rls. 5,985 $
34 4 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,980 98,652,750 Rls. 3,225 $
35 8 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,750 83,244,546 Rls. 2,618 $
36 3 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,296 81,930,240 Rls. 2,688 $
37 12 1395 يزد عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,200 69,499,904 Rls. 2,144 $
38 4 1395 يزد عمان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 5,885 16,010,800 Rls. 520 $
مجموع کل
86,431,361,909 ريال
مجموع کل
2,745,172 دلار
[1]