آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 141,421,754 495,947,629,623 Rls. 16,016,699 $
2 7 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 134,620,766 476,886,865,568 Rls. 15,151,325 $
3 6 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 119,970,618 430,662,245,084 Rls. 13,799,483 $
4 9 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 117,112,868 429,143,390,958 Rls. 13,358,861 $
5 2 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 121,799,424 428,122,493,395 Rls. 14,120,551 $
6 3 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 116,448,020 400,437,168,619 Rls. 13,151,179 $
7 8 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 98,953,745 354,201,229,484 Rls. 11,156,078 $
8 12 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 90,434,420 328,816,132,741 Rls. 10,146,950 $
9 10 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 84,320,708 308,428,882,824 Rls. 9,539,190 $
10 4 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 81,524,093 282,508,444,365 Rls. 9,196,405 $
11 11 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 72,677,345 265,899,185,078 Rls. 8,213,980 $
12 1 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 67,370,622 236,706,726,261 Rls. 7,876,424 $
13 9 1395 يزد عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 76,600 112,705,330,500 Rls. 3,505,500 $
14 3 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 208,075 54,735,801,690 Rls. 1,797,175 $
15 12 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,867,074 54,115,468,278 Rls. 1,669,369 $
16 9 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 168,175 48,626,604,450 Rls. 1,513,575 $
17 5 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 151,735 42,331,686,615 Rls. 1,365,615 $
18 10 1395 يزد عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 160,200 41,421,312,000 Rls. 1,281,600 $
19 10 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,036,466 40,239,133,150 Rls. 1,243,741 $
20 4 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,077,174 39,707,858,054 Rls. 1,292,612 $
21 6 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 396,430 37,140,042,420 Rls. 1,189,290 $
22 4 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 133,160 36,734,947,650 Rls. 1,198,440 $
23 12 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 123,890 36,133,579,620 Rls. 1,115,010 $
24 9 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 890,077 34,311,460,092 Rls. 1,068,073 $
25 5 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 916,799 34,055,930,180 Rls. 1,100,151 $
26 11 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 841,486 32,683,851,326 Rls. 1,009,770 $
27 7 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 337,420 31,872,206,970 Rls. 1,012,260 $
28 3 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 848,248 30,997,369,111 Rls. 1,017,730 $
29 2 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 100,030 27,297,065,430 Rls. 900,270 $
30 9 1395 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,531,620 27,025,579,884 Rls. 842,085 $
31 6 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 95,605 26,613,098,478 Rls. 854,187 $
32 10 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,550 26,562,361,975 Rls. 821,088 $
33 7 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 688,219 26,125,369,208 Rls. 829,840 $
34 11 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 88,540 25,792,998,660 Rls. 796,860 $
35 2 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 293,052 24,291,714,801 Rls. 800,947 $
36 10 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,100,000 23,096,945,300 Rls. 715,000 $
37 8 1395 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 399,459 22,861,055,418 Rls. 719,841 $
38 12 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 579,310 22,524,275,437 Rls. 695,164 $
39 6 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 79,245 22,269,545,325 Rls. 713,205 $
40 6 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 590,643 22,119,031,271 Rls. 708,761 $
41 7 1395 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 427,442 21,691,349,665 Rls. 689,142 $
42 8 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 74,690 21,323,655,720 Rls. 672,210 $
43 7 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 74,750 21,141,203,040 Rls. 672,750 $
44 8 1395 يزد عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,534,157 20,996,001,743 Rls. 661,695 $
45 6 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,056,000 20,995,675,200 Rls. 672,600 $
46 12 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,300 20,921,177,520 Rls. 645,810 $
47 5 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 202,339 19,934,991,126 Rls. 643,017 $
48 3 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 78,850 19,670,947,400 Rls. 645,925 $
49 5 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 882,000 17,772,487,200 Rls. 573,300 $
50 9 1395 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 288,135 17,520,834,167 Rls. 544,962 $
51 10 1395 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 982,900 17,482,661,948 Rls. 540,591 $
52 9 1395 يزد عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,269,599 17,376,682,131 Rls. 541,756 $
53 11 1395 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 949,920 16,910,152,025 Rls. 522,455 $
54 8 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 434,638 16,580,924,594 Rls. 521,560 $
55 10 1395 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 56,030 16,319,843,280 Rls. 504,270 $
56 7 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 734,000 15,008,572,800 Rls. 477,100 $
57 12 1395 يزد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 147,600 14,349,275,400 Rls. 442,800 $
58 9 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 680,000 14,203,343,700 Rls. 442,000 $
59 4 1395 يزد عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 51,000 13,834,927,600 Rls. 448,240 $
60 7 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,349,900 13,817,208,556 Rls. 439,014 $
61 9 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 142,375 13,730,415,750 Rls. 427,125 $
62 7 1395 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 241,980 13,698,551,124 Rls. 435,564 $
63 5 1395 يزد عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 31,464 13,622,084,448 Rls. 440,496 $
64 9 1395 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,905,511 13,462,135,077 Rls. 419,216 $
65 2 1395 يزد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 369,405 13,432,315,780 Rls. 443,284 $
66 9 1395 يزد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 264,274 13,183,027,884 Rls. 410,902 $
67 3 1395 يزد عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 30,280 12,923,625,120 Rls. 423,920 $
68 2 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 686,250 12,896,077,030 Rls. 425,370 $
69 8 1395 يزد عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 48,750 12,474,058,491 Rls. 392,303 $
70 3 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 616,000 12,197,517,800 Rls. 400,329 $
71 2 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,076,876 11,936,375,344 Rls. 393,856 $
72 10 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 117,199 11,355,952,200 Rls. 351,597 $
73 9 1395 يزد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 114,464 11,054,967,563 Rls. 343,391 $
74 10 1395 يزد عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 780,451 11,041,784,064 Rls. 342,402 $
75 8 1395 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 114,850 10,929,008,580 Rls. 344,550 $
76 12 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 511,400 10,769,039,320 Rls. 332,410 $
77 4 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 530,000 10,599,921,800 Rls. 344,500 $
78 4 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,850 10,358,538,750 Rls. 338,625 $
79 1 1395 يزد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 283,367 10,289,360,956 Rls. 340,036 $
80 6 1395 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 182,600 10,246,511,880 Rls. 328,680 $
81 7 1395 يزد عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 36,975 10,223,641,700 Rls. 324,180 $
82 12 1395 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 895,860 10,161,178,801 Rls. 313,548 $
83 9 1395 يزد عراق 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 37,485 9,956,441,169 Rls. 310,224 $
84 5 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 873,228 9,897,578,800 Rls. 319,360 $
85 2 1395 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 271,466 9,881,341,173 Rls. 325,759 $
86 3 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 885,024 9,865,195,664 Rls. 323,680 $
87 9 1395 يزد عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 33,913 9,811,951,875 Rls. 305,213 $
88 2 1395 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,800 9,634,734,826 Rls. 317,578 $
89 10 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 825,170 9,621,144,160 Rls. 297,248 $
90 5 1395 يزد عراق 76141010 کابل هاي هوا يي بالاترا ز630کيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 43,945 9,535,975,120 Rls. 307,615 $
91 10 1395 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 162,400 9,460,848,600 Rls. 292,320 $
92 8 1395 يزد عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 36,960 9,421,251,840 Rls. 295,680 $
93 1 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 466,000 9,169,605,250 Rls. 302,900 $
94 10 1395 يزد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 93,667 9,094,176,209 Rls. 281,002 $
95 4 1395 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 164,100 9,086,722,200 Rls. 295,380 $
96 10 1395 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,242,857 9,017,568,955 Rls. 278,825 $
97 1 1395 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 796,320 8,817,649,840 Rls. 291,280 $
98 2 1395 يزد عراق 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 156,800 8,563,757,400 Rls. 282,240 $
99 10 1395 يزد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 167,072 7,941,149,132 Rls. 245,699 $
100 9 1395 يزد عراق 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 17,650 7,926,143,400 Rls. 247,100 $
مجموع کل
6,227,293,257,183 ريال
مجموع کل
198,440,868 دلار