آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 594,101 144,670,722,712 Rls. 4,752,808 $
2 5 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 364,805 90,443,610,760 Rls. 2,918,440 $
3 12 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 71,354 49,582,814,790 Rls. 1,529,868 $
4 11 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 41,884 32,403,708,415 Rls. 1,000,763 $
5 10 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 20,929 16,187,420,862 Rls. 500,013 $
6 8 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 20,003 14,976,825,799 Rls. 471,014 $
7 3 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 20,383 13,433,881,294 Rls. 441,338 $
8 2 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 19,222 10,523,590,308 Rls. 347,004 $
9 7 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,000 6,046,425,000 Rls. 192,500 $
10 9 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,800 4,505,576,400 Rls. 140,400 $
11 9 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,200 3,486,366,240 Rls. 108,640 $
12 9 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 747,780 2,201,156,520 Rls. 68,659 $
13 2 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 35,715 1,298,425,968 Rls. 42,858 $
14 8 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 386,880 1,099,617,446 Rls. 34,568 $
15 11 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 6,350 821,994,800 Rls. 25,400 $
16 8 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,799 792,466,416 Rls. 24,958 $
17 10 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,000 776,856,000 Rls. 24,000 $
18 12 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 1,538 600,532,981 Rls. 18,526 $
19 7 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 185,031 515,961,490 Rls. 16,346 $
20 9 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,601 415,918,615 Rls. 12,961 $
21 10 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 7,907 293,423,628 Rls. 9,064 $
22 11 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,600 207,116,800 Rls. 6,400 $
23 10 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 49,920 179,028,220 Rls. 5,530 $
مجموع کل
395,463,441,464 ريال
مجموع کل
12,692,058 دلار
[1]