آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,853,670 109,390,785,229 Rls. 3,597,458 $
2 2 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 7,625,100 64,773,378,184 Rls. 2,135,030 $
3 1 1395 يزد ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 237,035 25,701,202,246 Rls. 849,081 $
4 10 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,502,430 22,671,644,409 Rls. 700,680 $
5 11 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,295,728 20,808,243,213 Rls. 642,802 $
6 2 1395 يزد ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 146,892 15,901,786,857 Rls. 524,344 $
7 3 1395 يزد ترکيه 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 147,538 15,624,473,757 Rls. 512,513 $
8 10 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,300 10,612,609,480 Rls. 328,010 $
9 12 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,143,770 10,376,362,230 Rls. 320,255 $
10 9 1395 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 194,400 10,302,462,549 Rls. 321,039 $
11 5 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 584,075 10,224,474,250 Rls. 330,147 $
12 11 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,300 9,149,500,500 Rls. 282,625 $
13 4 1395 يزد ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 73,870 8,281,619,646 Rls. 269,944 $
14 9 1395 يزد ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 147,080 7,544,401,725 Rls. 235,328 $
15 11 1395 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 144,418 7,478,333,981 Rls. 231,068 $
16 12 1395 يزد ترکيه 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 30,000 7,303,771,296 Rls. 225,314 $
17 7 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 368,657 7,005,089,759 Rls. 222,363 $
18 6 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 388,967 6,953,551,680 Rls. 223,068 $
19 7 1395 يزد ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,882,093,750 Rls. 218,750 $
20 4 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 358,203 6,567,577,233 Rls. 214,235 $
21 10 1395 يزد ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 120,638 6,232,366,456 Rls. 193,021 $
22 8 1395 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 112,428 5,731,675,755 Rls. 179,885 $
23 6 1395 يزد ترکيه 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 49,254 5,688,955,309 Rls. 183,095 $
24 8 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 290,008 5,543,107,224 Rls. 174,639 $
25 6 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,318,790,000 Rls. 170,000 $
26 8 1395 يزد ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,300 5,094,893,700 Rls. 159,900 $
27 11 1395 يزد ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 15,000 4,247,906,250 Rls. 131,250 $
28 9 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 4,078,470,285 Rls. 127,305 $
29 3 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 218,267 4,066,379,746 Rls. 133,506 $
30 2 1395 يزد ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,180 3,681,907,011 Rls. 121,479 $
31 7 1395 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 68,140 3,441,342,560 Rls. 109,024 $
32 3 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 3,361,959,000 Rls. 110,700 $
33 2 1395 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 3,353,767,200 Rls. 110,700 $
34 1 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 273,814 3,084,248,295 Rls. 101,904 $
35 9 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 143,956 2,832,527,514 Rls. 88,214 $
36 2 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 143,150 2,550,390,876 Rls. 84,074 $
37 12 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 119,221 2,460,217,600 Rls. 75,935 $
38 7 1395 يزد ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 57,919 2,186,777,975 Rls. 69,502 $
39 12 1395 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 53,903 2,017,661,133 Rls. 62,262 $
40 9 1395 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 7,000 1,709,431,411 Rls. 53,268 $
41 7 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 162,890 1,433,946,408 Rls. 45,609 $
42 2 1395 يزد ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 38,845 1,412,500,624 Rls. 46,614 $
43 1 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 95,575 1,334,013,688 Rls. 44,104 $
44 2 1395 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 24,838 1,204,509,969 Rls. 39,741 $
45 5 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 104,218 906,063,635 Rls. 29,181 $
46 12 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,335 891,703,040 Rls. 27,520 $
47 8 1395 يزد ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 2,000 889,056,000 Rls. 28,000 $
48 6 1395 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 95,940 840,462,681 Rls. 26,863 $
49 3 1395 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 45,310 768,003,312 Rls. 25,192 $
50 1 1395 يزد ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,368 739,981,550 Rls. 24,442 $
51 2 1395 يزد ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 5,000 681,952,500 Rls. 22,500 $
52 8 1395 يزد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 176,570 513,573,300 Rls. 16,110 $
53 4 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 71,793 485,777,311 Rls. 15,796 $
54 12 1395 يزد ترکيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 24,400 474,218,880 Rls. 14,640 $
55 8 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,331 439,879,698 Rls. 13,834 $
56 10 1395 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,700 404,414,696 Rls. 12,502 $
57 2 1395 يزد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 123,990 385,767,872 Rls. 12,760 $
58 9 1395 يزد ترکيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 19,902 383,921,521 Rls. 11,941 $
59 7 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 49,337 340,759,496 Rls. 10,855 $
60 10 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,576 338,293,440 Rls. 10,467 $
61 5 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,732 324,616,820 Rls. 10,502 $
62 3 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,576 319,096,962 Rls. 10,467 $
63 9 1395 يزد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 75,330 231,065,046 Rls. 7,210 $
64 11 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,820 169,609,242 Rls. 5,241 $
65 6 1395 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,914 163,801,235 Rls. 5,261 $
66 6 1395 يزد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,290 74,873,448 Rls. 2,405 $
مجموع کل
476,387,999,648 ريال
مجموع کل
15,343,474 دلار
[1]