آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 يزد تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 17,062 36,564,113,440 Rls. 1,127,965 $
2 5 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 267,306 21,437,192,275 Rls. 692,487 $
3 2 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,233,210 11,901,924,017 Rls. 392,580 $
4 12 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,454,955 9,734,558,715 Rls. 300,394 $
5 6 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,938,125 8,476,600,674 Rls. 271,980 $
6 5 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,755,364 7,200,241,633 Rls. 232,427 $
7 10 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,207,670 6,506,401,148 Rls. 201,140 $
8 7 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,586,540 6,220,296,969 Rls. 197,474 $
9 11 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,595,922 6,040,036,824 Rls. 186,585 $
10 3 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,516,268 5,903,854,202 Rls. 193,969 $
11 8 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,386,935 5,191,131,086 Rls. 163,294 $
12 6 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 222,320 5,047,552,716 Rls. 161,940 $
13 10 1395 يزد تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 46,000 4,467,267,000 Rls. 138,000 $
14 8 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 189,328 3,983,076,009 Rls. 125,252 $
15 4 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 971,519 3,654,733,139 Rls. 118,864 $
16 7 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 132,856 3,062,745,090 Rls. 97,242 $
17 1 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 861,794 3,062,290,474 Rls. 101,170 $
18 8 1395 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 23,300 2,969,631,600 Rls. 93,200 $
19 12 1395 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 19,600 2,540,708,800 Rls. 78,400 $
20 9 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 660,054 2,473,940,163 Rls. 77,072 $
21 12 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 93,732 2,127,141,288 Rls. 65,649 $
22 9 1395 يزد تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,000 2,025,513,000 Rls. 63,000 $
23 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 20,736 2,015,974,656 Rls. 62,208 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد تركمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 120,124 1,527,182,592 Rls. 47,112 $
25 11 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 72,000 1,514,682,000 Rls. 46,800 $
26 11 1395 يزد تركمنستان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 23,000 1,488,744,000 Rls. 46,000 $
27 6 1395 يزد تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 23,500 1,460,337,000 Rls. 47,000 $
28 8 1395 يزد تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 23,000 1,456,636,000 Rls. 46,000 $
29 9 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 45,888 1,027,097,856 Rls. 32,016 $
30 11 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 116,739 831,501,970 Rls. 25,683 $
31 9 1395 يزد تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,957 769,952,148 Rls. 23,948 $
32 12 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 94,449 673,407,368 Rls. 20,779 $
33 6 1395 يزد تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,388 612,269,775 Rls. 19,665 $
34 8 1395 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 16,350 519,064,480 Rls. 16,350 $
35 10 1395 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 26,734 518,943,820 Rls. 16,040 $
36 4 1395 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 22,344 517,235,670 Rls. 16,758 $
37 2 1395 يزد تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 48,340 512,653,782 Rls. 16,918 $
38 7 1395 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 13,195 416,084,775 Rls. 13,195 $
39 12 1395 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 107,248 415,059,072 Rls. 12,804 $
40 12 1395 يزد تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,701 413,547,120 Rls. 12,758 $
41 12 1395 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,234 393,530,240 Rls. 12,140 $
42 7 1395 يزد تركمنستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 22,800 380,174,724 Rls. 12,084 $
43 12 1395 يزد تركمنستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 77,450 376,414,592 Rls. 11,612 $
44 7 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,102 333,249,795 Rls. 10,583 $
45 11 1395 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 8,380 271,201,060 Rls. 8,380 $
46 10 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,831 169,704,508 Rls. 5,242 $
47 8 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,020 168,364,092 Rls. 5,284 $
48 6 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,034 165,445,656 Rls. 5,288 $
49 4 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,188 162,450,130 Rls. 5,321 $
50 2 1395 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,495 156,667,221 Rls. 5,169 $
51 11 1395 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 4,030 78,251,316 Rls. 2,418 $
52 6 1395 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 1,150 35,731,650 Rls. 1,150 $
53 11 1395 يزد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 460 14,887,440 Rls. 460 $
54 8 1395 يزد تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 90 8,573,040 Rls. 270 $
55 3 1395 يزد تركمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,080 7,467,600 Rls. 245 $
مجموع کل
180,003,437,410 ريال
مجموع کل
5,687,764 دلار
[1]