آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,280 28,433,330,100 Rls. 877,450 $
2 12 1395 يزد امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 312,120 25,291,096,800 Rls. 780,300 $
3 7 1395 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 91,090 24,882,886,125 Rls. 791,538 $
4 10 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,000 21,814,908,100 Rls. 674,400 $
5 6 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 19,621,365,000 Rls. 629,000 $
6 2 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,000 14,136,277,500 Rls. 466,250 $
7 9 1395 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,900 12,888,825,300 Rls. 401,700 $
8 11 1395 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 45,400 12,856,996,250 Rls. 397,250 $
9 12 1395 يزد امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 156,220 12,660,068,800 Rls. 390,550 $
10 12 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,628,107 11,607,701,295 Rls. 358,185 $
11 11 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,498,186 10,667,504,000 Rls. 329,600 $
12 9 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,000 10,016,297,700 Rls. 311,900 $
13 10 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,293,716 9,198,853,760 Rls. 284,618 $
14 12 1395 يزد امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 61,500 7,974,336,000 Rls. 246,000 $
15 9 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,028,647 7,257,537,210 Rls. 226,303 $
16 8 1395 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 6,512,335,200 Rls. 205,100 $
17 1 1395 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,500 6,449,919,000 Rls. 213,150 $
18 7 1395 يزد امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 116,206 5,849,543,730 Rls. 185,930 $
19 3 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,022,435,000 Rls. 165,000 $
20 11 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,400 4,646,386,500 Rls. 143,500 $
21 8 1395 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,000 4,562,781,600 Rls. 143,200 $
22 3 1395 يزد امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 10,000 2,585,618,400 Rls. 84,830 $
23 11 1395 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,500 2,444,194,500 Rls. 75,500 $
24 2 1395 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,800 2,398,572,000 Rls. 79,200 $
25 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 185,894 2,359,901,764 Rls. 72,922 $
26 3 1395 يزد امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 47,626 2,326,447,060 Rls. 76,202 $
27 8 1395 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,600 2,319,626,400 Rls. 72,800 $
28 12 1395 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,300 2,090,251,500 Rls. 64,500 $
29 11 1395 يزد امارات متحده عربي 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 37,498 1,942,642,863 Rls. 59,997 $
30 7 1395 يزد امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,060 1,836,354,240 Rls. 58,464 $
31 9 1395 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 71,109 1,824,398,160 Rls. 56,888 $
32 2 1395 يزد امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 487,270 1,650,779,685 Rls. 54,465 $
33 12 1395 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 53,237 1,380,214,130 Rls. 42,590 $
34 11 1395 يزد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 35,052 1,361,239,381 Rls. 42,061 $
35 10 1395 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,224 1,246,873,280 Rls. 38,579 $
36 6 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 165,154 1,131,915,289 Rls. 36,333 $
37 4 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 117,119 793,534,300 Rls. 25,766 $
38 6 1395 يزد امارات متحده عربي 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 38,096 714,381,074 Rls. 22,858 $
39 12 1395 يزد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,233 709,032,753 Rls. 21,879 $
40 4 1395 يزد امارات متحده عربي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,555 667,881,830 Rls. 21,770 $
41 1 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 97,800 651,612,060 Rls. 21,516 $
42 12 1395 يزد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,060 465,688,256 Rls. 14,366 $
43 7 1395 يزد امارات متحده عربي 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,152 457,408,415 Rls. 14,491 $
44 8 1395 يزد امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,008 383,120,712 Rls. 12,024 $
45 7 1395 يزد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 9,367 352,362,760 Rls. 11,240 $
46 5 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 49,799 340,129,020 Rls. 10,956 $
47 11 1395 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 11,830 306,302,360 Rls. 9,464 $
48 7 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,900 172,913,070 Rls. 5,478 $
49 3 1395 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,186 149,016,930 Rls. 4,881 $
50 6 1395 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,648 31,754,562 Rls. 1,022 $
مجموع کل
297,445,551,724 ريال
مجموع کل
9,333,966 دلار
[1]