آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 يزد اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 280,182 14,503,246,498 Rls. 448,292 $
2 4 1395 يزد اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 241,668 11,934,507,820 Rls. 386,668 $
3 7 1395 يزد اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 157,776 7,968,331,730 Rls. 252,442 $
4 9 1395 يزد اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 141,162 7,278,532,134 Rls. 225,859 $
5 5 1395 يزد اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 143,122 7,109,149,775 Rls. 228,995 $
6 12 1395 يزد اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 114,582 5,941,240,124 Rls. 183,332 $
7 11 1395 يزد اسپانيا 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 197,846 5,124,850,983 Rls. 158,277 $
8 11 1395 يزد اسپانيا 73283090 90,606 4,693,951,251 Rls. 144,969 $
9 6 1395 يزد اسپانيا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 72,988 3,653,727,147 Rls. 116,781 $
10 8 1395 يزد اسپانيا 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 48,704 2,481,186,084 Rls. 77,926 $
11 6 1395 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,460 582,764,110 Rls. 18,824 $
مجموع کل
71,271,487,656 ريال
مجموع کل
2,242,365 دلار
[1]