آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 16,634,857,680 Rls. 514,080 $
2 8 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 12,324,378,480 Rls. 387,600 $
3 2 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 11,629,872,720 Rls. 383,520 $
4 12 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 8,331,070,320 Rls. 257,040 $
5 11 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 8,322,698,160 Rls. 257,040 $
6 6 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 8,050,105,200 Rls. 257,040 $
7 5 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 7,979,806,800 Rls. 257,040 $
8 4 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 7,933,539,600 Rls. 257,040 $
9 3 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 7,836,121,440 Rls. 257,040 $
10 11 1395 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,750 4,752,265,830 Rls. 146,770 $
11 8 1395 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,265 4,562,933,094 Rls. 143,502 $
12 5 1395 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,345 4,082,988,704 Rls. 131,888 $
13 7 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,992,341,200 Rls. 126,480 $
14 1 1395 يزد اتريش 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,954,009,600 Rls. 130,560 $
15 2 1395 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,115 3,692,112,928 Rls. 121,868 $
16 1 1395 يزد اتريش 13019010 باريچه 1,000 908,250,000 Rls. 30,000 $
17 8 1395 يزد اتريش 13019010 باريچه 1,000 525,655,600 Rls. 16,600 $
مجموع کل
115,513,007,356 ريال
مجموع کل
3,675,108 دلار
[1]