آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 يزد آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 11,148,512,000 Rls. 366,400 $
2 6 1395 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 215,728 10,799,177,355 Rls. 345,165 $
3 2 1395 يزد آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 10,669,648,000 Rls. 352,000 $
4 10 1395 يزد آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 161,700 8,361,830,400 Rls. 258,720 $
5 2 1395 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,498,260,000 Rls. 247,500 $
6 5 1395 يزد آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,840 6,029,786,400 Rls. 195,360 $
7 6 1395 يزد آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,993,487,500 Rls. 192,500 $
8 5 1395 يزد آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,250 2,284,010,000 Rls. 74,000 $
9 9 1395 يزد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,635 1,654,837,326 Rls. 51,351 $
10 7 1395 يزد آلمان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 11,800 1,297,233,000 Rls. 41,300 $
11 4 1395 يزد آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 137,385,000 Rls. 4,500 $
12 12 1395 يزد آلمان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 19 2,786,572 Rls. 86 $
مجموع کل
65,876,953,553 ريال
مجموع کل
2,128,882 دلار
[1]