آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 همدان عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 34,045,625,000 Rls. 1,124,504 $
2 1 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,000,000 24,814,770,000 Rls. 819,896 $
3 10 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,585,000 24,814,448,660 Rls. 766,924 $
4 9 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,000,000 9,655,987,500 Rls. 300,000 $
5 2 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,500,000 8,640,525,000 Rls. 285,000 $
6 8 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 6,006,937,500 Rls. 187,500 $
7 2 1395 همدان عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,921,940 5,243,286,832 Rls. 173,048 $
8 12 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,500,000 1,822,050,000 Rls. 56,250 $
9 11 1395 همدان عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,500,000 1,820,475,000 Rls. 56,250 $
10 10 1395 همدان عمان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 4,200 815,824,800 Rls. 25,200 $
11 5 1395 همدان عمان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,700 59,842,746 Rls. 1,926 $
مجموع کل
117,739,773,038 ريال
مجموع کل
3,796,498 دلار
[1]