آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 96,600 44,991,854,400 Rls. 1,387,950 $
2 12 1395 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 270,480 40,321,048,656 Rls. 1,244,208 $
3 5 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 222,950 39,613,386,000 Rls. 1,279,500 $
4 3 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 234,750 38,586,565,500 Rls. 1,267,200 $
5 1 1395 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 273,420 38,076,326,120 Rls. 1,257,453 $
6 2 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 210,650 35,396,039,700 Rls. 1,167,300 $
7 11 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 170,000 29,547,715,800 Rls. 912,900 $
8 6 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,928,890 27,714,702,972 Rls. 887,261 $
9 7 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,713,430 26,702,618,953 Rls. 848,327 $
10 2 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,598,548 24,910,509,440 Rls. 821,733 $
11 1 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,730,121 23,058,344,652 Rls. 734,841 $
12 4 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 149,500 21,402,580,000 Rls. 697,700 $
13 9 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 152,600 21,219,494,400 Rls. 660,900 $
14 12 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 79,100 20,132,141,400 Rls. 621,150 $
15 6 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 108,900 19,900,177,800 Rls. 639,073 $
16 8 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,340,660 19,110,491,352 Rls. 601,335 $
17 3 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,732,007 18,319,166,893 Rls. 601,943 $
18 12 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 103,750 16,855,385,425 Rls. 520,125 $
19 1 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,060,500 16,667,284,363 Rls. 550,935 $
20 1 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 95,100 16,428,610,200 Rls. 542,687 $
21 5 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,747,110 16,074,049,036 Rls. 518,317 $
22 7 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 91,300 15,420,395,400 Rls. 489,600 $
23 2 1395 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 89,725 15,331,889,914 Rls. 505,186 $
24 8 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 89,450 14,741,831,700 Rls. 463,650 $
25 9 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 153,000 14,740,326,000 Rls. 459,000 $
26 2 1395 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 161,000 14,645,112,000 Rls. 483,000 $
27 8 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 83,100 13,883,338,450 Rls. 437,450 $
28 3 1395 همدان عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 8,200 13,769,030,000 Rls. 451,000 $
29 9 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 120,846 13,586,631,051 Rls. 422,961 $
30 4 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 125,040 13,469,121,335 Rls. 437,640 $
31 6 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,669,000 12,474,728,883 Rls. 400,199 $
32 3 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 243,336 12,338,964,344 Rls. 405,243 $
33 7 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 130,000 12,280,830,000 Rls. 390,000 $
34 5 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,256,157 12,108,391,485 Rls. 373,488 $
35 7 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 612,800 11,571,586,080 Rls. 367,680 $
36 11 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,994,980 11,565,491,322 Rls. 357,331 $
37 9 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 68,000 11,191,514,775 Rls. 348,500 $
38 7 1395 همدان عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 9,008,500 10,643,987,323 Rls. 338,295 $
39 10 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 63,150 10,455,556,500 Rls. 323,250 $
40 9 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,797,390 10,284,192,336 Rls. 320,425 $
41 5 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 550,100 10,221,962,820 Rls. 330,060 $
42 11 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 191,145 10,208,981,111 Rls. 315,390 $
43 5 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 73,850 9,994,727,400 Rls. 322,775 $
44 5 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 91,840 9,956,288,160 Rls. 321,440 $
45 4 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 73,950 9,721,206,125 Rls. 317,225 $
46 9 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 502,260 9,677,248,740 Rls. 301,356 $
47 10 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 455,400 8,838,399,960 Rls. 273,240 $
48 1 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,676,719 8,491,421,553 Rls. 280,555 $
49 9 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 156,161 8,332,657,668 Rls. 259,634 $
50 10 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 154,156 8,290,076,718 Rls. 256,277 $
51 10 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 84,000 8,153,334,000 Rls. 252,000 $
52 5 1395 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 85,000 7,887,342,000 Rls. 255,000 $
53 11 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 43,900 7,815,639,700 Rls. 241,450 $
54 10 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,352,580 7,764,523,538 Rls. 240,053 $
55 6 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 412,340 7,726,657,428 Rls. 247,404 $
56 3 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 413,050 7,546,302,270 Rls. 247,830 $
57 6 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 48,700 7,508,171,850 Rls. 240,450 $
58 6 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,456,383 7,458,952,724 Rls. 238,900 $
59 7 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 55,000 7,404,798,300 Rls. 235,500 $
60 4 1395 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 79,165 7,204,995,170 Rls. 234,995 $
61 4 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,852,620 7,149,038,270 Rls. 232,370 $
62 9 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,473,931 7,019,817,504 Rls. 218,672 $
63 3 1395 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 76,000 6,949,980,000 Rls. 228,000 $
64 2 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 374,850 6,819,499,050 Rls. 224,910 $
65 12 1395 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 136,436 6,685,973,126 Rls. 206,353 $
66 8 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 126,385 6,635,851,720 Rls. 209,016 $
67 12 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 68,000 6,609,624,000 Rls. 204,000 $
68 11 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 67,000 6,505,884,000 Rls. 201,000 $
69 8 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 333,830 6,362,763,300 Rls. 200,300 $
70 11 1395 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 126,244 6,288,760,572 Rls. 194,289 $
71 12 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 115,368 6,169,670,380 Rls. 190,358 $
72 11 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 315,900 6,135,059,940 Rls. 189,540 $
73 6 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 55,800 6,117,658,400 Rls. 196,000 $
74 9 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,042,000 6,053,670,468 Rls. 188,416 $
75 2 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,309,633 6,021,396,235 Rls. 198,578 $
76 9 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 190,493 5,861,089,053 Rls. 182,537 $
77 4 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 317,700 5,852,223,660 Rls. 190,620 $
78 6 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 61,000 5,690,409,000 Rls. 183,000 $
79 10 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 183,791 5,647,118,248 Rls. 174,602 $
80 12 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 977,150 5,639,860,941 Rls. 174,051 $
81 11 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 183,078 5,629,788,260 Rls. 173,924 $
82 7 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48,000 5,292,744,800 Rls. 168,000 $
83 9 1395 همدان عراق 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 5,450 5,148,789,744 Rls. 160,144 $
84 12 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 240,480 5,060,510,658 Rls. 156,172 $
85 7 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 95,794 5,000,900,190 Rls. 159,021 $
86 12 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 158,545 4,880,795,469 Rls. 150,618 $
87 12 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 27,250 4,858,348,000 Rls. 149,875 $
88 8 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,085,500 4,831,006,587 Rls. 151,889 $
89 5 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 88,555 4,676,668,458 Rls. 150,867 $
90 5 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,056,925 4,633,256,097 Rls. 149,437 $
91 10 1395 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,853,000 4,571,946,676 Rls. 141,304 $
92 8 1395 همدان عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 3,796,500 4,513,436,790 Rls. 142,634 $
93 8 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 147,450 4,451,583,265 Rls. 140,078 $
94 7 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,244,795 4,445,433,279 Rls. 141,420 $
95 8 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 46,000 4,375,842,000 Rls. 138,000 $
96 5 1395 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 21,740 4,342,943,030 Rls. 140,285 $
97 5 1395 همدان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 117,875 4,341,952,105 Rls. 139,824 $
98 3 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,366,293 4,324,247,790 Rls. 141,967 $
99 8 1395 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,400 4,257,836,800 Rls. 134,400 $
100 7 1395 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 141,642 4,237,170,366 Rls. 134,558 $
مجموع کل
1,189,825,647,426 ريال
مجموع کل
37,899,298 دلار