آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,989,983 11,057,089,950 Rls. 356,877 $
2 8 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,288,400 7,367,150,060 Rls. 231,929 $
3 6 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,221,285 6,836,416,703 Rls. 219,210 $
4 7 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,159,160 6,572,689,074 Rls. 208,630 $
5 9 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 923,460 5,341,141,863 Rls. 166,224 $
6 5 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 162,500 3,017,534,700 Rls. 97,502 $
7 10 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 487,230 2,834,849,716 Rls. 87,701 $
8 12 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 484,495 2,826,370,208 Rls. 87,210 $
9 9 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 145,850 2,811,365,010 Rls. 87,510 $
10 4 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 432,050 2,399,571,665 Rls. 77,771 $
11 10 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 130,800 2,214,693,620 Rls. 68,480 $
12 7 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 116,300 2,191,499,100 Rls. 69,780 $
13 8 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 106,150 2,026,217,580 Rls. 63,774 $
14 11 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 289,600 1,687,394,286 Rls. 52,128 $
15 4 1395 همدان افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,700 1,579,527,000 Rls. 51,300 $
16 6 1395 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 24,790 1,549,523,740 Rls. 49,580 $
17 10 1395 همدان افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 10,060 1,391,867,000 Rls. 43,000 $
18 1 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 71,580 1,299,960,180 Rls. 42,941 $
19 4 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 70,000 1,287,360,000 Rls. 42,000 $
20 11 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 57,500 1,116,577,080 Rls. 34,500 $
21 6 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 48,500 907,656,900 Rls. 29,100 $
22 3 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 47,800 871,011,600 Rls. 28,680 $
23 9 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 70,720 704,251,752 Rls. 21,923 $
24 12 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 66,500 668,052,420 Rls. 20,615 $
25 11 1395 همدان افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,500 534,022,500 Rls. 16,500 $
26 10 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 46,990 471,592,058 Rls. 14,567 $
27 8 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 47,300 467,037,246 Rls. 14,663 $
28 2 1395 همدان افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 25,300 460,363,860 Rls. 15,180 $
29 2 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 47,860 449,771,492 Rls. 14,836 $
30 1 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 44,910 421,198,236 Rls. 13,918 $
31 10 1395 همدان افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,320 382,213,152 Rls. 11,808 $
32 8 1395 همدان افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,740 356,844,154 Rls. 11,269 $
33 12 1395 همدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 54,650 318,876,192 Rls. 9,837 $
34 3 1395 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 48,600 296,063,880 Rls. 9,720 $
35 10 1395 همدان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,959 277,790,758 Rls. 8,582 $
36 6 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 24,500 237,366,535 Rls. 7,595 $
37 7 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,980 234,297,378 Rls. 7,434 $
38 3 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 24,190 234,284,910 Rls. 7,685 $
39 5 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 23,590 226,366,602 Rls. 7,313 $
40 11 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22,170 222,540,867 Rls. 6,873 $
41 4 1395 همدان افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 21,890 209,449,890 Rls. 6,786 $
42 2 1395 همدان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 24,400 147,844,480 Rls. 4,880 $
43 6 1395 همدان افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,000 125,012,000 Rls. 4,000 $
44 4 1395 همدان افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,300 120,081,000 Rls. 3,900 $
45 8 1395 همدان افغانستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 342 113,237,616 Rls. 3,576 $
46 9 1395 همدان افغانستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 299 112,896,466 Rls. 3,524 $
47 11 1395 همدان افغانستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 148 69,458,527 Rls. 2,146 $
48 8 1395 همدان افغانستان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 160 68,335,228 Rls. 2,158 $
49 5 1395 همدان افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 700 65,194,500 Rls. 2,100 $
50 5 1395 همدان افغانستان 70193910 پشم شيشه 1,700 52,628,600 Rls. 1,700 $
51 9 1395 همدان افغانستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 400 14,146,440 Rls. 440 $
مجموع کل
77,248,685,774 ريال
مجموع کل
2,451,355 دلار
[1]