آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 نوردوز ارمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 183,987,871 1,586,196,237,160 Rls. 51,516,604 $
2 7 1395 نوردوز ارمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 185,473,790 1,304,914,548,280 Rls. 42,756,982 $
3 1 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 3,600,000 17,974,737,000 Rls. 594,000 $
4 3 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,837,000 17,675,347,800 Rls. 580,800 $
5 11 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,672,000 16,236,534,600 Rls. 501,600 $
6 6 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,608,000 15,068,587,200 Rls. 482,400 $
7 7 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,534,000 14,329,742,400 Rls. 460,200 $
8 10 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,476,000 14,319,549,000 Rls. 442,800 $
9 2 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,386,000 12,604,739,400 Rls. 415,800 $
10 5 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,254,000 11,640,241,800 Rls. 376,200 $
11 4 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,238,000 11,409,141,000 Rls. 371,400 $
12 8 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,144,000 10,906,948,800 Rls. 343,200 $
13 7 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,805,000 9,205,432,500 Rls. 297,825 $
14 9 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,034,000 9,008,059,500 Rls. 280,500 $
15 1 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 924,000 8,390,976,000 Rls. 277,200 $
16 11 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,500,000 8,010,337,500 Rls. 247,500 $
17 6 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,250,000 6,408,393,750 Rls. 206,250 $
18 3 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 3,000,000 6,028,275,000 Rls. 198,000 $
19 4 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 1,000,000 5,092,725,000 Rls. 165,000 $
20 4 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 37,900 4,483,169,075 Rls. 145,915 $
21 7 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 33,000 3,993,624,250 Rls. 127,050 $
22 12 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 396,000 3,849,615,000 Rls. 118,800 $
23 8 1395 نوردوز ارمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 36,940 3,762,612,000 Rls. 118,500 $
24 8 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,161,460 3,436,074,270 Rls. 108,179 $
25 2 1395 نوردوز ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 128,600 3,110,371,228 Rls. 102,668 $
26 5 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 25,500 3,046,266,300 Rls. 98,175 $
27 9 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 24,650 3,046,227,702 Rls. 94,902 $
28 12 1395 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 308,000 2,995,291,200 Rls. 92,400 $
29 2 1395 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 568,000 2,840,559,480 Rls. 937,200 $
30 12 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 22,500 2,808,036,000 Rls. 86,625 $
31 9 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,065,025 2,449,803,135 Rls. 76,377 $
32 9 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 171,120 2,448,881,397 Rls. 76,178 $
33 9 1395 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 244,456 2,376,446,383 Rls. 74,019 $
34 4 1395 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 146,650 2,356,693,428 Rls. 76,812 $
35 8 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,257,915 2,265,052,997 Rls. 71,279 $
36 7 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 29,369 2,248,480,067 Rls. 72,747 $
37 7 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,034,600 2,246,962,799 Rls. 71,583 $
38 7 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,291,520 2,136,005,455 Rls. 68,998 $
39 10 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 144,256 2,076,101,816 Rls. 64,287 $
40 5 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,909,200 2,025,689,110 Rls. 65,342 $
41 12 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 263,750 1,880,144,961 Rls. 58,024 $
42 7 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 2,030,650 1,787,434,655 Rls. 58,031 $
43 1 1395 نوردوز ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 71,140 1,699,237,235 Rls. 56,201 $
44 3 1395 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 210,670 1,656,478,686 Rls. 54,342 $
45 4 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,776,632 1,637,769,370 Rls. 53,299 $
46 6 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,771,200 1,567,188,270 Rls. 50,136 $
47 1 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 13,450 1,564,992,175 Rls. 51,693 $
48 12 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 112,169 1,541,336,253 Rls. 47,569 $
49 6 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,402,306 1,488,343,402 Rls. 47,640 $
50 9 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,647,600 1,437,440,967 Rls. 44,775 $
51 5 1395 نوردوز ارمنستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 158,100 1,431,451,320 Rls. 46,230 $
52 7 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,312,593 1,404,923,446 Rls. 45,167 $
53 3 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,654,250 1,389,307,383 Rls. 45,616 $
54 5 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,435,153 1,356,455,443 Rls. 43,805 $
55 4 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 942,392 1,331,158,682 Rls. 43,392 $
56 7 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 512,650 1,301,401,312 Rls. 41,433 $
57 10 1395 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 72,929 1,268,252,850 Rls. 39,307 $
58 4 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,442,500 1,251,541,830 Rls. 40,817 $
59 5 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 862,150 1,238,132,623 Rls. 39,979 $
60 5 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,398,000 1,203,972,610 Rls. 38,899 $
61 8 1395 نوردوز ارمنستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 15,049 1,198,166,937 Rls. 37,621 $
62 2 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 86,918 1,172,888,292 Rls. 38,693 $
63 11 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 14,449 1,169,305,688 Rls. 36,123 $
64 10 1395 نوردوز ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 112,000 1,158,348,800 Rls. 35,840 $
65 9 1395 نوردوز ارمنستان 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,960 1,151,457,171 Rls. 35,881 $
66 1 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 178,845 1,126,122,930 Rls. 37,224 $
67 1 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,198,240 1,118,551,145 Rls. 36,947 $
68 3 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,094,740 1,086,079,020 Rls. 35,706 $
69 8 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 1,184,900 1,085,302,309 Rls. 34,210 $
70 6 1395 نوردوز ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 9,000 1,080,644,950 Rls. 34,650 $
71 12 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 796,420 1,075,321,767 Rls. 33,180 $
72 12 1395 نوردوز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 63,679 1,070,923,193 Rls. 33,049 $
73 11 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 861,846 1,053,029,432 Rls. 32,536 $
74 8 1395 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 126,730 1,030,875,363 Rls. 32,949 $
75 6 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 689,860 1,009,279,112 Rls. 32,316 $
76 11 1395 نوردوز ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 22,000 996,842,000 Rls. 30,800 $
77 3 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 615,170 977,394,292 Rls. 32,079 $
78 11 1395 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 143,850 975,157,656 Rls. 30,129 $
79 6 1395 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 438,340 964,280,147 Rls. 30,905 $
80 1 1395 نوردوز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 14,330 954,449,650 Rls. 31,526 $
81 10 1395 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,996 948,535,454 Rls. 29,331 $
82 8 1395 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,430 942,532,380 Rls. 29,680 $
83 9 1395 نوردوز ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 90,000 928,108,800 Rls. 28,800 $
84 2 1395 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 64,251 916,498,601 Rls. 30,217 $
85 8 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 65,564 895,265,743 Rls. 28,210 $
86 6 1395 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 316,760 894,834,312 Rls. 28,656 $
87 12 1395 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,068,120 865,567,879 Rls. 26,704 $
88 1 1395 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 68,416 850,304,967 Rls. 28,097 $
89 12 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 928,480 835,639,358 Rls. 25,788 $
90 10 1395 نوردوز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 61,995 833,943,605 Rls. 25,793 $
91 8 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 563,080 832,872,621 Rls. 26,596 $
92 9 1395 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 9,636 774,517,590 Rls. 24,090 $
93 8 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 800,752 770,751,231 Rls. 24,217 $
94 6 1395 نوردوز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 7,790 769,660,200 Rls. 24,600 $
95 12 1395 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 451,710 760,872,202 Rls. 23,481 $
96 2 1395 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 903,010 755,708,342 Rls. 24,927 $
97 5 1395 نوردوز ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,860 755,277,600 Rls. 24,400 $
98 10 1395 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 620,387 747,151,838 Rls. 23,116 $
99 1 1395 نوردوز ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,000 726,600,000 Rls. 24,000 $
100 12 1395 نوردوز ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,113 718,618,958 Rls. 22,169 $
مجموع کل
3,212,837,161,790 ريال
مجموع کل
105,413,888 دلار