آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 29,934,700 398,622,192,452 Rls. 12,773,492 $
2 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 21,370,573 234,887,173,940 Rls. 7,748,102 $
3 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 18,621,415 199,352,680,175 Rls. 6,586,371 $
4 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,333,114 173,290,428,018 Rls. 5,448,712 $
5 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,742,734 126,222,679,048 Rls. 4,014,638 $
6 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,372,557 112,057,991,175 Rls. 3,610,997 $
7 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,403,026 85,262,706,270 Rls. 2,684,186 $
8 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,363,673 69,648,905,219 Rls. 2,193,327 $
9 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 465,256 66,443,275,800 Rls. 2,093,652 $
10 2 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,864,297 63,723,807,559 Rls. 2,102,607 $
11 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 919,640 58,414,000,480 Rls. 1,839,042 $
12 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 846,033 56,795,790,363 Rls. 1,786,065 $
13 9 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 45,940,000 55,990,908,630 Rls. 1,741,660 $
14 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 722,975 53,871,484,140 Rls. 1,710,086 $
15 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,246,301 53,517,584,406 Rls. 1,666,650 $
16 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,933,372 51,544,679,523 Rls. 1,607,573 $
17 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 769,772 48,286,941,840 Rls. 1,503,877 $
18 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 773,190 45,714,777,137 Rls. 1,463,553 $
19 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 738,009 45,307,984,930 Rls. 1,402,212 $
20 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 860,421 43,921,632,384 Rls. 1,405,470 $
21 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,882,920 43,847,155,776 Rls. 1,353,082 $
22 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 755,676 43,520,844,973 Rls. 1,435,777 $
23 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 712,266 42,979,336,524 Rls. 1,353,259 $
24 6 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 37,820,000 42,956,000,300 Rls. 1,374,980 $
25 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 565,093 41,649,952,620 Rls. 1,373,853 $
26 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 817,329 40,491,442,766 Rls. 1,307,423 $
27 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 650,005 39,377,720,864 Rls. 1,271,560 $
28 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 631,330 38,470,904,304 Rls. 1,199,685 $
29 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 666,006 38,371,682,777 Rls. 1,265,409 $
30 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 601,562 37,563,178,120 Rls. 1,203,124 $
31 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 619,944 37,063,631,158 Rls. 1,177,377 $
32 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 293,269 36,936,457,671 Rls. 1,151,798 $
33 3 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 495,218 36,430,059,172 Rls. 1,196,487 $
34 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,762,869 35,413,711,666 Rls. 1,095,458 $
35 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 593,668 34,704,402,724 Rls. 1,130,329 $
36 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 705,949 34,667,746,070 Rls. 1,129,518 $
37 3 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 37,820,000 34,551,420,000 Rls. 1,134,600 $
38 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 277,265 33,644,307,575 Rls. 1,039,769 $
39 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 508,320 32,869,148,160 Rls. 1,016,640 $
40 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 565,020 32,802,461,633 Rls. 1,076,507 $
41 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 518,119 31,894,772,418 Rls. 986,625 $
42 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 497,040 31,842,931,680 Rls. 991,680 $
43 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 314,070 31,740,592,717 Rls. 999,201 $
44 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 597,665 31,162,946,163 Rls. 963,765 $
45 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 588,685 30,613,220,313 Rls. 953,843 $
46 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 496,248 30,519,074,703 Rls. 942,872 $
47 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 643,156 30,511,463,289 Rls. 950,442 $
48 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 492,765 30,335,978,402 Rls. 936,255 $
49 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 623,248 30,238,809,887 Rls. 997,194 $
50 6 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,545,282 29,961,256,741 Rls. 959,747 $
51 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 475,939 29,959,067,416 Rls. 951,878 $
52 1 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 502,719 29,945,631,055 Rls. 991,626 $
53 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,968,989 29,543,823,917 Rls. 912,866 $
54 2 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 31,880,000 29,265,248,700 Rls. 965,400 $
55 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 234,182 28,741,006,210 Rls. 937,003 $
56 7 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 25,940,000 28,712,311,580 Rls. 911,660 $
57 2 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 446,121 28,534,232,427 Rls. 941,658 $
58 5 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 24,850,000 28,493,946,800 Rls. 919,150 $
59 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 382,342 28,180,257,871 Rls. 925,442 $
60 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 390,814 27,980,697,981 Rls. 918,412 $
61 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 223,239 27,805,647,588 Rls. 859,106 $
62 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 260,210 27,576,535,992 Rls. 851,201 $
63 4 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 25,790,000 27,064,821,450 Rls. 880,620 $
64 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 204,660 27,045,805,670 Rls. 867,454 $
65 8 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,970,000 26,877,306,510 Rls. 845,830 $
66 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 441,624 26,618,766,506 Rls. 851,628 $
67 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 459,981 26,599,297,143 Rls. 873,964 $
68 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 360,479 26,274,749,649 Rls. 847,125 $
69 6 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,051,184 26,240,003,759 Rls. 840,945 $
70 1 1395 ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,483,695 25,726,948,784 Rls. 850,259 $
71 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 423,123 25,489,371,189 Rls. 833,316 $
72 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 424,949 25,396,482,430 Rls. 807,403 $
73 2 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 329,040 25,339,676,699 Rls. 835,989 $
74 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 559,965 25,218,518,846 Rls. 779,882 $
75 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 163,197 24,694,794,684 Rls. 763,317 $
76 7 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,438,124 24,613,648,202 Rls. 781,502 $
77 12 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 23,660,620,000 Rls. 730,000 $
78 11 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,000,000 23,624,940,000 Rls. 730,000 $
79 8 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 20,940,000 23,566,295,450 Rls. 741,660 $
80 3 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 380,584 23,530,496,109 Rls. 772,765 $
81 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 445,321 23,062,964,492 Rls. 712,515 $
82 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 438,257 22,580,876,250 Rls. 745,793 $
83 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 214,110 21,799,904,804 Rls. 719,073 $
84 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 871,048 21,574,965,046 Rls. 696,837 $
85 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 427,029 21,514,777,550 Rls. 683,245 $
86 4 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 332,005 21,381,184,018 Rls. 696,156 $
87 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 125,208 21,134,474,166 Rls. 658,894 $
88 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 290,072 20,902,072,014 Rls. 681,670 $
89 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 286,030 20,805,016,465 Rls. 666,025 $
90 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 427,595 20,715,146,155 Rls. 608,406 $
91 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 199,552 20,443,757,131 Rls. 660,145 $
92 8 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,191,148 20,394,292,050 Rls. 642,163 $
93 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 343,964 19,493,582,716 Rls. 629,109 $
94 9 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 145,537 19,329,982,986 Rls. 602,276 $
95 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,347,322 19,315,513,930 Rls. 616,144 $
96 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 305,982 18,976,940,316 Rls. 611,964 $
97 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 290,110 18,799,512,020 Rls. 580,220 $
98 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 284,256 18,400,065,600 Rls. 568,512 $
99 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 343,194 17,757,561,414 Rls. 583,430 $
100 5 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 712,251 17,649,238,956 Rls. 569,800 $
مجموع کل
4,318,363,013,351 ريال
مجموع کل
138,001,969 دلار