آمار کل " صادرات به" کشور ( افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,000,000 11,024,160,000 Rls. 340,000 $
2 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,372,010 10,229,979,080 Rls. 315,562 $
3 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 69,721 9,991,474,928 Rls. 308,161 $
4 12 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 22,044 7,861,080,304 Rls. 242,484 $
5 12 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 273,948 5,651,307,160 Rls. 174,310 $
6 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,716 5,279,269,760 Rls. 162,860 $
7 12 1395 ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 52,296 5,086,664,496 Rls. 156,911 $
8 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 811,790 4,737,118,432 Rls. 146,122 $
9 12 1395 ميلک افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 24,500 3,176,768,000 Rls. 98,000 $
10 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 295,500 2,874,033,000 Rls. 88,650 $
11 12 1395 ميلک افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,765 2,849,069,160 Rls. 87,885 $
12 12 1395 ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 49,425 2,829,262,384 Rls. 87,272 $
13 12 1395 ميلک افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 103,680 2,688,712,704 Rls. 82,944 $
14 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 18,320 2,672,375,040 Rls. 82,440 $
15 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 325,050 2,634,385,992 Rls. 81,262 $
16 12 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 38,480 2,494,789,120 Rls. 76,960 $
17 12 1395 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,930 2,443,777,408 Rls. 75,388 $
18 12 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 35,292 2,402,213,856 Rls. 74,096 $
19 12 1395 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 320,493 2,390,070,312 Rls. 73,713 $
20 12 1395 ميلک افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,748 2,303,066,688 Rls. 71,034 $
21 12 1395 ميلک افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,000 2,188,080,000 Rls. 67,500 $
22 12 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,391 2,180,254,608 Rls. 67,242 $
23 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 29,760 2,122,547,328 Rls. 65,472 $
24 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 172,375 2,107,506,000 Rls. 65,010 $
25 12 1395 ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 27,780 1,801,477,440 Rls. 55,560 $
26 12 1395 ميلک افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 17,820 1,733,387,040 Rls. 53,460 $
27 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 26,000 1,685,632,000 Rls. 52,000 $
28 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 25,200 1,633,766,400 Rls. 50,400 $
29 12 1395 ميلک افغانستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 28,700 1,581,576,640 Rls. 48,790 $
30 12 1395 ميلک افغانستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 27,048 1,534,757,616 Rls. 47,334 $
31 12 1395 ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 261,616 1,526,799,192 Rls. 47,091 $
32 12 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,678 1,474,668,672 Rls. 45,492 $
33 12 1395 ميلک افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 12,600 1,470,389,760 Rls. 45,360 $
34 12 1395 ميلک افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 8,122 1,316,413,760 Rls. 40,610 $
35 12 1395 ميلک افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 19,800 1,283,790,400 Rls. 39,600 $
36 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 39,024 1,265,001,984 Rls. 39,024 $
37 12 1395 ميلک افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 1,232,112,000 Rls. 38,000 $
38 12 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 29,146 1,180,979,712 Rls. 36,432 $
39 12 1395 ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 117,814 1,145,993,856 Rls. 35,344 $
40 12 1395 ميلک افغانستان 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,380 1,137,477,440 Rls. 35,090 $
41 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,945 1,078,130,424 Rls. 33,259 $
42 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,744 1,057,280,256 Rls. 32,616 $
43 12 1395 ميلک افغانستان 57029190 ---ساير غير مخملي باف، آماده مصرف از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 8,297 1,007,896,184 Rls. 31,091 $
44 12 1395 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 33,984 991,720,464 Rls. 30,586 $
45 12 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25,222 981,102,656 Rls. 30,266 $
46 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 10,980 889,819,200 Rls. 27,450 $
47 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,475 823,107,072 Rls. 25,392 $
48 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 12,600 816,883,200 Rls. 25,200 $
49 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,525 731,791,200 Rls. 22,575 $
50 12 1395 ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 7,216 701,848,272 Rls. 21,648 $
51 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 12,600 694,350,720 Rls. 21,420 $
52 12 1395 ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 6,770 658,368,960 Rls. 20,310 $
53 12 1395 ميلک افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 6,480 630,167,040 Rls. 19,440 $
54 12 1395 ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,097 564,488,648 Rls. 17,411 $
55 12 1395 ميلک افغانستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 6,800 551,208,000 Rls. 17,000 $
56 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 54,440 529,489,392 Rls. 16,332 $
57 12 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 5,916 479,432,640 Rls. 14,790 $
58 12 1395 ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 39,026 379,620,192 Rls. 11,708 $
59 12 1395 ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,900 317,755,200 Rls. 9,800 $
60 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 22,540 292,262,656 Rls. 9,016 $
61 12 1395 ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,230 264,514,560 Rls. 8,160 $
62 12 1395 ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 27,107 246,098,160 Rls. 7,590 $
63 12 1395 ميلک افغانستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 23,600 229,520,400 Rls. 7,080 $
64 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,000 220,428,800 Rls. 6,800 $
65 12 1395 ميلک افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,249 202,567,584 Rls. 6,249 $
66 12 1395 ميلک افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,900 192,551,040 Rls. 5,940 $
67 12 1395 ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 22,143 179,499,264 Rls. 5,536 $
68 12 1395 ميلک افغانستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,500 137,768,000 Rls. 4,250 $
69 12 1395 ميلک افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 8,680 135,045,056 Rls. 4,166 $
70 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,400 132,257,280 Rls. 4,080 $
71 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08105000 کيوي، تازه 9,700 125,774,080 Rls. 3,880 $
72 12 1395 ميلک افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,750 110,603,392 Rls. 3,412 $
73 12 1395 ميلک افغانستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,152 93,358,080 Rls. 2,880 $
74 12 1395 ميلک افغانستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 512,000 79,743,360 Rls. 2,460 $
مجموع کل
139,748,641,104 ريال
مجموع کل
4,310,658 دلار
[1]