آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 29,150,000 200,350,315,000 Rls. 6,412,592 $
2 5 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 29,400,000 200,297,295,000 Rls. 6,468,000 $
3 7 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,801,824 169,974,530,867 Rls. 5,399,748 $
4 6 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,729,906 162,722,994,389 Rls. 5,213,387 $
5 8 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,646,197 156,401,591,124 Rls. 4,930,249 $
6 4 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 22,543,000 152,635,096,900 Rls. 4,959,460 $
7 1 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 19,600,000 131,714,084,000 Rls. 4,351,928 $
8 10 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,342,406 129,437,831,815 Rls. 4,000,347 $
9 2 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,690,661 128,792,936,203 Rls. 4,247,257 $
10 7 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,400,000 126,890,940,000 Rls. 4,032,000 $
11 5 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,493,044 115,351,711,157 Rls. 3,723,995 $
12 2 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 16,950,000 113,006,168,000 Rls. 3,728,840 $
13 6 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,177,826 110,431,799,334 Rls. 3,532,773 $
14 7 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,261,644 104,592,189,371 Rls. 3,322,776 $
15 7 1395 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 1,238,753 103,577,763,520 Rls. 3,289,897 $
16 6 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,294,345 100,407,099,419 Rls. 3,216,270 $
17 3 1395 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,950,070 98,006,376,653 Rls. 3,215,617 $
18 3 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,241,847 94,350,719,725 Rls. 3,099,075 $
19 9 1395 مهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 947,295 91,367,004,285 Rls. 2,841,885 $
20 3 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 24,850,790 90,803,934,102 Rls. 2,982,196 $
21 10 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 386,552 90,166,395,284 Rls. 2,788,151 $
22 4 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 977,191 90,070,529,162 Rls. 2,930,681 $
23 10 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 22,648,490 87,893,402,559 Rls. 2,717,817 $
24 1 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,107,134 85,647,883,843 Rls. 2,829,612 $
25 2 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 23,530,590 85,598,884,046 Rls. 2,823,352 $
26 6 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,028,210 84,989,085,092 Rls. 2,723,175 $
27 11 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 874,339 84,625,207,911 Rls. 2,614,582 $
28 5 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 22,019,690 81,824,286,087 Rls. 2,641,541 $
29 9 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 828,738 81,408,528,984 Rls. 2,535,244 $
30 10 1395 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,005,980 81,320,276,353 Rls. 2,514,950 $
31 10 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,239,494 78,516,239,340 Rls. 2,427,675 $
32 6 1395 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 800,049 74,961,603,723 Rls. 2,400,115 $
33 1 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 20,549,360 74,632,016,708 Rls. 2,465,919 $
34 4 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 20,131,420 74,203,092,587 Rls. 2,416,457 $
35 7 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 911,100 73,142,110,999 Rls. 2,324,806 $
36 3 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 847,770 71,422,277,670 Rls. 2,350,313 $
37 2 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 811,820 70,413,818,190 Rls. 2,321,460 $
38 9 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 873,904 69,925,862,013 Rls. 2,176,707 $
39 4 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 914,453 69,481,106,683 Rls. 2,261,756 $
40 8 1395 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 812,637 68,329,540,049 Rls. 2,153,223 $
41 3 1395 مهران عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 742,749 68,008,290,300 Rls. 2,233,120 $
42 7 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 179,692 67,782,593,886 Rls. 2,152,315 $
43 5 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 713,660 67,593,550,877 Rls. 2,181,629 $
44 6 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 17,936,850 67,145,700,277 Rls. 2,152,277 $
45 4 1395 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 717,721 66,027,154,589 Rls. 2,152,373 $
46 11 1395 مهران عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 165,856 65,968,759,890 Rls. 2,038,080 $
47 7 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 16,944,200 64,009,402,809 Rls. 2,033,410 $
48 10 1395 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 174,983 62,284,343,000 Rls. 1,924,813 $
49 2 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 737,800 62,101,299,711 Rls. 2,048,401 $
50 1 1395 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,087,600 62,020,027,160 Rls. 2,049,678 $
51 12 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 261,740 61,034,553,148 Rls. 1,883,209 $
52 5 1395 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,433,954 60,219,747,200 Rls. 1,943,433 $
53 11 1395 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 730,842 59,174,597,521 Rls. 1,828,266 $
54 8 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 614,952 58,512,066,476 Rls. 1,842,071 $
55 9 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 15,098,340 58,249,979,142 Rls. 1,811,872 $
56 11 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 248,659 57,832,977,868 Rls. 1,786,494 $
57 8 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 147,518 56,182,079,496 Rls. 1,770,323 $
58 8 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 704,586 55,542,555,185 Rls. 1,751,472 $
59 7 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 584,552 54,907,666,890 Rls. 1,746,014 $
60 11 1395 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 554,899 53,797,158,375 Rls. 1,662,295 $
61 6 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 235,566 52,950,258,222 Rls. 1,696,068 $
62 7 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,087,232 52,927,311,554 Rls. 1,682,513 $
63 9 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 666,535 52,551,493,335 Rls. 1,635,810 $
64 2 1395 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 576,458 52,452,008,976 Rls. 1,729,374 $
65 6 1395 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 118,567 52,195,975,147 Rls. 1,670,490 $
66 3 1395 مهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,798,228 51,999,749,350 Rls. 1,708,312 $
67 11 1395 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,348,660 51,790,451,036 Rls. 1,599,998 $
68 5 1395 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 162,875 51,350,732,718 Rls. 1,657,608 $
69 5 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 550,109 51,061,406,682 Rls. 1,649,361 $
70 9 1395 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 358,267 50,487,516,831 Rls. 1,570,151 $
71 11 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 824,416 50,396,039,708 Rls. 1,556,979 $
72 7 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 219,567 49,796,410,766 Rls. 1,580,878 $
73 8 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 626,437 47,900,089,784 Rls. 1,511,402 $
74 3 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 216,660 47,492,936,059 Rls. 1,559,944 $
75 7 1395 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 94,734 47,036,962,566 Rls. 1,494,218 $
76 11 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 12,062,030 46,846,178,496 Rls. 1,447,437 $
77 2 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 214,222 46,840,710,406 Rls. 1,544,757 $
78 5 1395 مهران عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 571,567 45,381,081,638 Rls. 1,465,276 $
79 1 1395 مهران عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,146,601 45,096,572,242 Rls. 1,490,565 $
80 5 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 195,572 43,576,751,178 Rls. 1,406,899 $
81 9 1395 مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 270,433 43,035,416,382 Rls. 1,338,402 $
82 6 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 532,104 43,010,738,041 Rls. 1,377,761 $
83 8 1395 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,518,219 42,370,217,093 Rls. 1,334,629 $
84 3 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 457,429 41,667,051,923 Rls. 1,367,734 $
85 9 1395 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 514,209 41,349,670,347 Rls. 1,285,297 $
86 10 1395 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 484,495 41,312,576,655 Rls. 1,277,194 $
87 5 1395 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 430,433 40,078,461,537 Rls. 1,291,299 $
88 8 1395 مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 500,250 39,772,420,640 Rls. 1,253,845 $
89 12 1395 مهران عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 33,890 39,491,829,312 Rls. 1,218,282 $
90 12 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 273,160 39,490,711,640 Rls. 1,218,477 $
91 4 1395 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 469,452 39,156,796,442 Rls. 1,273,588 $
92 8 1395 مهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 90,719 39,005,718,378 Rls. 1,229,844 $
93 6 1395 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 757,460 38,968,465,551 Rls. 1,249,767 $
94 1 1395 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,007,029 38,739,700,429 Rls. 1,280,085 $
95 2 1395 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 530,806 38,591,259,182 Rls. 1,272,518 $
96 2 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 289,254 38,485,462,473 Rls. 1,269,388 $
97 12 1395 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 448,405 38,378,127,545 Rls. 1,184,319 $
98 10 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 95,011 36,871,647,840 Rls. 1,140,179 $
99 10 1395 مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 108,481 36,787,767,672 Rls. 1,137,684 $
100 7 1395 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 562,782 36,601,559,549 Rls. 1,163,576 $
مجموع کل
7,171,375,267,272 ريال
مجموع کل
229,199,282 دلار