آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,376,000 179,695,572,122 Rls. 5,544,770 $
2 5 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,846,000 64,454,824,720 Rls. 2,082,040 $
3 4 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,418,200 49,262,476,220 Rls. 1,602,610 $
4 11 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 682,000 26,961,132,582 Rls. 833,050 $
5 1 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 572,000 24,246,068,000 Rls. 800,800 $
6 7 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 616,000 22,049,709,000 Rls. 702,240 $
7 10 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 594,000 22,004,048,530 Rls. 680,356 $
8 2 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 610,000 21,400,104,000 Rls. 706,200 $
9 6 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 233,200 8,286,055,800 Rls. 265,821 $
10 9 1395 مهران ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 220,000 8,093,978,064 Rls. 251,984 $
11 11 1395 مهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 48,270 1,562,690,280 Rls. 48,270 $
12 12 1395 مهران ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 31,470 1,019,848,290 Rls. 31,470 $
مجموع کل
429,036,507,608 ريال
مجموع کل
13,549,611 دلار
[1]