آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 594,000 36,307,235,898 Rls. 1,121,532 $
2 12 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 352,000 26,593,283,574 Rls. 820,644 $
3 5 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 638,000 22,504,559,880 Rls. 727,320 $
4 7 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 554,400 19,865,948,256 Rls. 632,016 $
5 6 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 528,000 18,783,214,560 Rls. 601,920 $
6 4 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 264,000 9,240,851,400 Rls. 300,960 $
7 2 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 220,000 7,944,145,440 Rls. 262,240 $
8 8 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 132,000 4,803,604,587 Rls. 151,071 $
9 12 1395 مهران افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 1,670,201,984 Rls. 51,524 $
مجموع کل
147,713,045,579 ريال
مجموع کل
4,669,227 دلار
[1]