آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 220,000 16,582,929,968 Rls. 511,874 $
2 5 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 418,000 14,740,770,000 Rls. 476,520 $
3 4 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 264,000 9,247,623,000 Rls. 300,960 $
4 10 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 154,000 5,696,122,842 Rls. 176,388 $
5 9 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 154,000 5,678,610,063 Rls. 176,388 $
6 6 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 154,000 5,486,776,680 Rls. 175,560 $
7 1 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 4,663,890,000 Rls. 154,000 $
8 8 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 3,987,343,800 Rls. 125,400 $
9 11 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,631,048,508 Rls. 50,397 $
10 3 1395 مهران ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 765,692,400 Rls. 25,080 $
مجموع کل
68,480,807,261 ريال
مجموع کل
2,172,567 دلار
[1]