آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 728,527 66,265,637,520 Rls. 2,185,431 $
2 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 670,680 62,313,327,900 Rls. 2,012,040 $
3 1 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 463,380 42,092,121,150 Rls. 1,390,410 $
4 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,775,000 35,655,532,200 Rls. 1,109,321 $
5 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 330,005 30,094,159,515 Rls. 989,715 $
6 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 230,000 29,387,330,000 Rls. 934,420 $
7 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,023,400 25,495,259,800 Rls. 809,360 $
8 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 240,150 22,415,697,150 Rls. 720,450 $
9 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,630,300 22,103,326,220 Rls. 713,270 $
10 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 711,050 20,699,087,520 Rls. 679,677 $
11 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 166,025 20,668,929,050 Rls. 639,196 $
12 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 711,320 20,318,930,287 Rls. 645,423 $
13 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,550,750 20,028,031,210 Rls. 660,600 $
14 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 640,013 19,085,779,248 Rls. 588,948 $
15 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,464,100 18,958,361,960 Rls. 585,640 $
16 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 150,850 18,269,408,273 Rls. 580,773 $
17 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 135,650 16,755,031,178 Rls. 522,084 $
18 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,287,800 16,569,156,080 Rls. 512,120 $
19 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 409,110 16,413,965,850 Rls. 508,260 $
20 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 22,774 16,298,363,536 Rls. 514,696 $
21 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 160,054 15,561,136,434 Rls. 480,162 $
22 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 164,428 15,185,417,160 Rls. 493,284 $
23 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 361,394 14,859,521,978 Rls. 459,077 $
24 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 115,000 14,614,200,000 Rls. 460,000 $
25 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 154,448 14,390,024,648 Rls. 447,591 $
26 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 358,824 14,375,064,708 Rls. 457,111 $
27 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 465,160 14,170,755,360 Rls. 441,597 $
28 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 329,342 13,882,566,420 Rls. 432,480 $
29 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 113,500 13,658,003,975 Rls. 436,975 $
30 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 486,370 13,439,733,145 Rls. 437,233 $
31 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,015,900 13,167,122,440 Rls. 406,360 $
32 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 96,703 13,084,911,000 Rls. 404,250 $
33 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 99,140 13,072,563,000 Rls. 404,250 $
34 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 397,115 12,373,853,754 Rls. 382,814 $
35 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 417,540 12,333,481,188 Rls. 381,022 $
36 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 309,664 12,208,214,398 Rls. 396,987 $
37 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 359,234 11,994,259,436 Rls. 393,804 $
38 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 312,581 11,932,221,826 Rls. 393,477 $
39 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 774,300 11,873,141,460 Rls. 390,270 $
40 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 92,000 11,789,616,000 Rls. 368,000 $
41 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 314,482 11,530,925,586 Rls. 358,743 $
42 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 399,380 11,248,584,426 Rls. 359,442 $
43 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 319,436 11,190,620,296 Rls. 358,488 $
44 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 380,000 11,082,384,000 Rls. 342,000 $
45 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 316,629 10,886,378,770 Rls. 354,232 $
46 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 118,496 10,631,801,172 Rls. 343,638 $
47 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 113,344 10,624,428,272 Rls. 328,697 $
48 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 114,912 10,587,718,046 Rls. 333,243 $
49 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 256,734 10,500,030,351 Rls. 323,988 $
50 1 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 383,298 10,444,979,880 Rls. 344,968 $
51 1 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 222,155 10,329,471,275 Rls. 341,265 $
52 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 297,832 10,073,036,802 Rls. 319,945 $
53 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 792,100 10,048,477,040 Rls. 316,840 $
54 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 713,600 9,984,426,000 Rls. 325,240 $
55 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 348,460 9,885,623,710 Rls. 318,850 $
56 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 244,984 9,675,726,742 Rls. 312,023 $
57 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 148,646 9,633,496,672 Rls. 297,292 $
58 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 78,000 9,148,497,050 Rls. 300,300 $
59 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 220,354 9,137,869,524 Rls. 287,717 $
60 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 72,750 9,065,070,438 Rls. 280,088 $
61 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 733,850 8,936,657,800 Rls. 293,540 $
62 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 223,762 8,773,800,422 Rls. 288,290 $
63 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 70,000 8,734,033,000 Rls. 269,500 $
64 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 95,312 8,640,334,032 Rls. 276,402 $
65 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 68,500 8,159,793,950 Rls. 263,725 $
66 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 656,600 8,120,640,000 Rls. 262,640 $
67 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 281,884 8,107,949,516 Rls. 267,424 $
68 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 220,135 7,709,440,127 Rls. 245,923 $
69 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 575,000 7,492,286,930 Rls. 240,250 $
70 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 213,152 7,421,926,747 Rls. 239,610 $
71 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 76,037 7,145,242,463 Rls. 220,505 $
72 5 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 205,602 6,970,331,662 Rls. 224,968 $
73 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,196 6,868,825,852 Rls. 212,006 $
74 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 72,128 6,771,146,646 Rls. 209,170 $
75 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 158,298 6,684,375,940 Rls. 211,090 $
76 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 72,128 6,585,082,525 Rls. 209,170 $
77 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 93,315 6,499,069,754 Rls. 200,522 $
78 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,289 6,315,085,932 Rls. 196,293 $
79 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 759,000 6,149,325,250 Rls. 189,750 $
80 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 167,987 6,070,296,288 Rls. 187,656 $
81 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 66,976 5,970,412,585 Rls. 194,229 $
82 12 1395 منطقه ويژه پيام عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 44,610 5,952,765,000 Rls. 183,750 $
83 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 34,676 5,950,208,858 Rls. 190,718 $
84 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 184,858 5,928,575,256 Rls. 190,400 $
85 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 40,700 5,869,456,500 Rls. 182,613 $
86 10 1395 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,811 5,830,064,749 Rls. 180,113 $
87 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 200,000 5,827,644,000 Rls. 180,000 $
88 9 1395 منطقه ويژه پيام عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 200,000 5,774,436,000 Rls. 179,832 $
89 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 46,500 5,698,429,275 Rls. 179,025 $
90 3 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 279,621 5,671,515,384 Rls. 186,120 $
91 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 164,997 5,576,234,100 Rls. 183,818 $
92 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 199,350 5,513,426,100 Rls. 179,415 $
93 6 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 44,000 5,500,528,000 Rls. 176,000 $
94 4 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 44,000 5,402,760,000 Rls. 176,000 $
95 1 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 45,500 5,299,656,863 Rls. 175,176 $
96 11 1395 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 81,760 5,291,899,040 Rls. 163,520 $
97 2 1395 منطقه ويژه پيام عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 45,000 5,257,964,250 Rls. 173,250 $
98 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 163,456 5,245,511,688 Rls. 165,036 $
99 8 1395 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 77,482 4,916,049,848 Rls. 154,964 $
100 7 1395 منطقه ويژه پيام عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 222,360 4,896,947,055 Rls. 155,652 $
مجموع کل
1,273,092,919,416 ريال
مجموع کل
40,573,642 دلار