آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 388,855 38,871,150,176 Rls. 1,199,536 $
2 9 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 309,700 28,505,997,600 Rls. 888,498 $
3 10 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 261,805 24,259,498,560 Rls. 749,584 $
4 11 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 157,900 14,385,106,800 Rls. 444,400 $
5 8 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 57,740 4,605,031,938 Rls. 144,526 $
6 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 66,490 4,308,587,960 Rls. 132,980 $
7 5 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 23,000 3,141,754,000 Rls. 101,200 $
8 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 59,000 1,720,836,000 Rls. 53,100 $
9 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,491,136,000 Rls. 46,000 $
10 11 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 23,000 1,488,744,000 Rls. 46,000 $
11 10 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,000 1,417,944,000 Rls. 44,000 $
12 9 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 22,000 1,411,080,000 Rls. 44,000 $
13 10 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 20,720 1,341,371,360 Rls. 41,440 $
14 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 14,200 1,309,606,400 Rls. 40,400 $
15 10 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 41,700 1,213,498,800 Rls. 37,530 $
16 7 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 16,166 848,125,638 Rls. 26,958 $
17 3 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 5,000 838,200,000 Rls. 27,500 $
18 8 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,943 691,031,999 Rls. 21,688 $
19 11 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 49,500 640,955,700 Rls. 19,800 $
20 7 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 21,000 595,671,300 Rls. 18,900 $
21 6 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 562,554,000 Rls. 18,000 $
22 11 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,000 553,441,500 Rls. 17,100 $
23 12 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,750 320,829,300 Rls. 9,900 $
24 10 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,750 320,502,600 Rls. 9,900 $
25 9 1395 منطقه ويژه پيام تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,750 317,700,900 Rls. 9,900 $
مجموع کل
135,160,356,531 ريال
مجموع کل
4,192,840 دلار
[1]