آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 475,000 59,887,900,000 Rls. 1,900,000 $
2 6 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 225,000 28,039,100,000 Rls. 900,000 $
3 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 200,000 25,890,400,000 Rls. 800,000 $
4 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 200,000 25,877,600,000 Rls. 800,000 $
5 9 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 200,000 25,661,700,000 Rls. 800,103 $
6 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,000 16,182,100,000 Rls. 500,000 $
7 12 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 75,000 9,723,900,000 Rls. 300,000 $
8 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 75,000 9,704,400,000 Rls. 300,000 $
9 12 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,240,700,000 Rls. 100,000 $
10 9 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,209,100,000 Rls. 100,000 $
11 8 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 3,186,300,000 Rls. 100,000 $
12 6 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,128,700,000 Rls. 100,000 $
13 7 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 50,000 1,668,837,500 Rls. 53,000 $
14 6 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 50,000 1,652,487,000 Rls. 53,000 $
15 4 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 50,000 1,628,557,500 Rls. 53,000 $
16 3 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 50,000 1,612,525,000 Rls. 53,000 $
17 2 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 50,000 1,606,032,500 Rls. 53,000 $
18 12 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 858,653,000 Rls. 26,500 $
19 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 857,911,000 Rls. 26,500 $
20 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 857,646,000 Rls. 26,500 $
21 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 856,480,000 Rls. 26,500 $
22 9 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 849,855,000 Rls. 26,500 $
23 8 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 842,620,500 Rls. 26,500 $
24 5 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 820,387,000 Rls. 26,500 $
25 2 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 804,248,500 Rls. 26,500 $
26 1 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 801,890,000 Rls. 26,500 $
27 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,330 716,980,110 Rls. 22,155 $
28 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,375 424,232,320 Rls. 13,126 $
29 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 3,606 350,092,116 Rls. 10,818 $
30 1 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,760 174,222,720 Rls. 5,760 $
31 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 378 42,759,360 Rls. 1,323 $
32 11 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 576 15,857,380 Rls. 490 $
33 10 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 60 1,648,320 Rls. 51 $
مجموع کل
231,175,822,826 ريال
مجموع کل
7,257,326 دلار
[1]