آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,411,236 64,442,447,878 Rls. 2,116,855 $
2 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 1,575,252 38,643,092,843 Rls. 1,193,563 $
3 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 440,000 27,479,755,560 Rls. 849,106 $
4 6 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 656,320 21,412,144,656 Rls. 689,136 $
5 4 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 689,897 20,578,271,390 Rls. 668,540 $
6 10 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 240,000 15,185,301,800 Rls. 469,427 $
7 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 90,282 12,347,775,727 Rls. 384,147 $
8 5 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 499,911 11,605,676,082 Rls. 374,933 $
9 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 302,400 10,288,283,040 Rls. 317,520 $
10 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 110,000 8,960,001,600 Rls. 276,528 $
11 1 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 195,070 8,850,423,435 Rls. 292,605 $
12 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 140,000 8,251,189,800 Rls. 257,200 $
13 3 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 165,760 7,578,547,200 Rls. 248,640 $
14 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 68,568 7,353,118,280 Rls. 226,905 $
15 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 332,798 7,009,776,083 Rls. 216,319 $
16 6 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 120,000 6,894,480,000 Rls. 220,800 $
17 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 202,720 6,859,497,456 Rls. 212,856 $
18 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 268,909 6,577,664,296 Rls. 202,912 $
19 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 185,050 6,291,304,458 Rls. 194,302 $
20 7 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 204,737 5,484,777,442 Rls. 174,026 $
21 5 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 161,280 5,257,284,480 Rls. 169,344 $
22 5 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 201,888 4,999,380,540 Rls. 161,510 $
23 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 36,051 4,841,821,040 Rls. 149,558 $
24 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 241,834 4,444,896,008 Rls. 137,320 $
25 3 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 96,020 4,390,034,400 Rls. 144,030 $
26 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 187,031 3,901,302,870 Rls. 121,570 $
27 1 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 82,125 3,726,067,436 Rls. 123,188 $
28 8 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,460 2,755,914,840 Rls. 86,795 $
29 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 129,157 2,721,388,032 Rls. 83,952 $
30 10 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 40,000 2,642,800,480 Rls. 81,634 $
31 10 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,224 2,559,017,932 Rls. 79,109 $
32 2 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 2,427,920,000 Rls. 80,000 $
33 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 40,000 2,374,734,000 Rls. 74,000 $
34 7 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,707 2,182,489,216 Rls. 69,248 $
35 9 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,200 2,067,952,320 Rls. 64,320 $
36 7 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 40,000 2,044,965,000 Rls. 65,000 $
37 4 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,820 1,925,050,050 Rls. 62,370 $
38 2 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,933 1,904,946,032 Rls. 62,768 $
39 5 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,320 1,672,107,360 Rls. 54,096 $
40 5 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,312 1,462,002,185 Rls. 47,093 $
41 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,904 1,237,905,288 Rls. 38,188 $
42 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 1,205,107,200 Rls. 37,176 $
43 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 20,000 1,179,259,020 Rls. 36,379 $
44 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 9,844 295,279,479 Rls. 9,116 $
45 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 56,075 272,221,566 Rls. 8,411 $
46 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 18,840 243,880,032 Rls. 7,536 $
47 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 18,650 211,262,538 Rls. 6,528 $
48 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,304 185,229,182 Rls. 5,716 $
49 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 16,160 156,905,520 Rls. 4,848 $
50 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,021 145,747,732 Rls. 4,504 $
51 2 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 20,763 125,935,900 Rls. 4,153 $
52 1 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 16,000 121,040,000 Rls. 4,000 $
53 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 9,140 118,322,784 Rls. 3,656 $
54 12 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 576 46,355,544 Rls. 1,430 $
55 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 41 647,240 Rls. 20 $
56 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 24 388,344 Rls. 12 $
57 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 21 323,620 Rls. 10 $
58 11 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 17 258,896 Rls. 8 $
مجموع کل
367,941,673,132 ريال
مجموع کل
11,674,916 دلار
[1]