آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 8,507,802 247,286,452,930 Rls. 8,118,334 $
2 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 8,030,587 240,884,930,082 Rls. 7,775,379 $
3 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,844,575 229,579,769,165 Rls. 7,587,245 $
4 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,059,557 213,551,748,070 Rls. 6,838,007 $
5 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 7,164,076 209,454,800,981 Rls. 6,908,331 $
6 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,912,855 207,328,209,696 Rls. 6,692,123 $
7 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,715,144 199,127,402,329 Rls. 6,481,137 $
8 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,751,409 196,698,718,041 Rls. 6,124,339 $
9 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,784,255 190,170,848,510 Rls. 6,243,704 $
10 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,162,487 188,471,735,914 Rls. 5,933,816 $
11 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,922,769 184,764,046,608 Rls. 5,755,210 $
12 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,770,821 176,517,083,430 Rls. 5,607,234 $
13 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,818,889 168,461,061,330 Rls. 5,438,055 $
14 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,210,370 164,731,844,497 Rls. 5,071,706 $
15 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,707,281 164,484,474,210 Rls. 5,122,261 $
16 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,684,295 157,770,602,835 Rls. 5,052,885 $
17 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,648,071 150,601,295,067 Rls. 4,944,213 $
18 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,359,896 147,808,238,058 Rls. 4,735,153 $
19 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,379,956 146,148,123,999 Rls. 4,819,884 $
20 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,470,184 142,331,874,081 Rls. 4,397,062 $
21 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,298,758 141,600,963,749 Rls. 4,378,401 $
22 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,254,436 141,111,883,176 Rls. 4,359,396 $
23 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,458,885 137,816,032,626 Rls. 4,377,063 $
24 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,250,808 135,511,597,490 Rls. 4,188,671 $
25 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,397,702 133,195,319,259 Rls. 4,193,743 $
26 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,450,115 131,896,835,742 Rls. 4,350,410 $
27 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,269,591 123,495,427,917 Rls. 3,811,140 $
28 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,066,051 120,854,473,992 Rls. 3,729,641 $
29 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,749,506 118,460,599,062 Rls. 3,655,649 $
30 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,093,454 115,785,442,530 Rls. 3,826,507 $
31 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 994,827 109,324,476,881 Rls. 3,473,415 $
32 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,009,704 108,491,387,909 Rls. 3,531,862 $
33 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,105,506 107,068,597,954 Rls. 3,308,244 $
34 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,167,642 106,004,739,723 Rls. 3,502,924 $
35 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,071,448 98,786,087,529 Rls. 3,214,344 $
36 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 875,192 97,127,995,094 Rls. 3,057,557 $
37 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 786,238 88,287,500,836 Rls. 2,898,379 $
38 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 584,558 70,959,584,227 Rls. 2,290,306 $
39 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 572,796 70,096,642,915 Rls. 2,244,413 $
40 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,939,881 66,477,031,946 Rls. 2,182,421 $
41 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 569,711 64,520,395,238 Rls. 2,127,997 $
42 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 512,373 60,814,142,382 Rls. 1,981,273 $
43 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 455,133 52,164,648,193 Rls. 1,723,691 $
44 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 407,503 51,562,673,233 Rls. 1,591,180 $
45 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,649,062 51,390,844,904 Rls. 1,585,205 $
46 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,444,785 49,018,624,503 Rls. 1,527,309 $
47 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,778,137 48,219,770,773 Rls. 1,569,624 $
48 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,245,792 42,249,529,006 Rls. 1,330,413 $
49 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 415,993 40,215,888,242 Rls. 1,245,128 $
50 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 405,940 39,480,644,208 Rls. 1,217,820 $
51 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 198,075 38,130,561,370 Rls. 1,203,464 $
52 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,152,561 37,436,267,343 Rls. 1,234,496 $
53 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 321,479 36,476,457,104 Rls. 1,125,189 $
54 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,024,197 33,558,420,415 Rls. 1,065,600 $
55 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,684,311 32,251,975,440 Rls. 1,033,361 $
56 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 931,613 31,601,130,158 Rls. 976,220 $
57 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 214,141 29,019,527,002 Rls. 936,082 $
58 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,582,825 28,368,686,953 Rls. 915,088 $
59 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 182,499 28,085,208,224 Rls. 922,117 $
60 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 189,499 27,719,761,888 Rls. 914,442 $
61 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 821,475 27,131,774,619 Rls. 869,145 $
62 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 161,605 26,834,058,270 Rls. 859,062 $
63 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 186,422 26,042,051,464 Rls. 827,499 $
64 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,301,013 25,808,147,789 Rls. 820,312 $
65 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,425,802 25,762,539,742 Rls. 851,417 $
66 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 159,078 23,349,655,470 Rls. 759,008 $
67 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 689,442 22,375,269,058 Rls. 691,821 $
68 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,049,340 21,622,631,151 Rls. 667,253 $
69 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 157,007 19,660,357,612 Rls. 607,357 $
70 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 151,700 19,454,704,800 Rls. 606,800 $
71 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 610,269 19,301,744,870 Rls. 622,727 $
72 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 289,906 19,159,849,385 Rls. 608,798 $
73 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 187,372 17,621,774,484 Rls. 562,116 $
74 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 511,839 16,756,353,999 Rls. 517,089 $
75 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 782,994 16,157,159,221 Rls. 499,149 $
76 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 120,950 15,258,331,000 Rls. 483,800 $
77 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 117,250 14,914,128,000 Rls. 469,000 $
78 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 215,684 14,345,843,085 Rls. 452,369 $
79 8 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 621,465 12,757,150,158 Rls. 401,905 $
80 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 90,250 11,595,771,000 Rls. 361,000 $
81 5 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 435,644 11,344,514,316 Rls. 365,903 $
82 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 509,618 11,269,721,881 Rls. 348,453 $
83 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 570,875 11,233,882,230 Rls. 349,831 $
84 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 62,251 11,215,319,365 Rls. 346,052 $
85 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 86,805 11,156,358,655 Rls. 368,783 $
86 3 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 339,671 10,009,360,719 Rls. 328,884 $
87 1 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 307,960 9,447,994,598 Rls. 312,177 $
88 2 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 297,206 8,894,181,431 Rls. 293,409 $
89 4 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 289,510 8,717,858,564 Rls. 283,829 $
90 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 66,500 8,609,672,000 Rls. 266,000 $
91 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 46,832 7,491,519,895 Rls. 231,594 $
92 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 235,282 6,751,977,024 Rls. 214,800 $
93 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 69,362 6,705,779,436 Rls. 208,086 $
94 9 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 40,149 6,554,467,005 Rls. 204,274 $
95 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 49,351 6,179,332,416 Rls. 190,626 $
96 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 337,880 6,007,525,768 Rls. 185,310 $
97 7 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 49,859 5,963,680,032 Rls. 190,083 $
98 11 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 45,925 5,945,244,400 Rls. 183,700 $
99 6 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر غير از رديف 04031010 197,441 5,871,938,652 Rls. 187,884 $
100 10 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 44,600 5,770,945,600 Rls. 178,400 $
مجموع کل
7,331,861,606,133 ريال
مجموع کل
234,221,969 دلار