آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 365,982 34,578,587,316 Rls. 1,097,946 $
2 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 350,848 32,047,944,000 Rls. 1,052,544 $
3 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 296,898 28,612,042,857 Rls. 890,967 $
4 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 299,624 28,571,158,800 Rls. 899,058 $
5 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 314,074 20,952,151,347 Rls. 651,987 $
6 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 200,200 19,432,935,024 Rls. 600,600 $
7 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 193,005 17,941,194,777 Rls. 579,015 $
8 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 174,030 16,917,361,290 Rls. 522,090 $
9 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 141,816 13,733,760,096 Rls. 425,448 $
10 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 141,887 12,906,656,049 Rls. 425,695 $
11 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 194,454 12,228,825,452 Rls. 394,700 $
12 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 128,832 11,853,299,592 Rls. 386,496 $
13 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 43,215 11,846,569,140 Rls. 388,935 $
14 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 113,779 11,027,393,568 Rls. 341,352 $
15 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 167,359 10,708,780,085 Rls. 351,453 $
16 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 109,450 10,641,397,620 Rls. 328,350 $
17 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 160,538 10,111,404,552 Rls. 333,430 $
18 6 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 104,273 9,771,149,469 Rls. 312,819 $
19 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 142,359 9,334,142,461 Rls. 296,614 $
20 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 136,847 8,754,457,745 Rls. 275,425 $
21 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 125,175 8,394,148,830 Rls. 259,422 $
22 6 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 107,850 7,050,250,677 Rls. 226,485 $
23 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 100,536 6,815,644,134 Rls. 211,127 $
24 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 72,560 6,586,426,680 Rls. 217,680 $
25 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,420 6,348,200,580 Rls. 201,780 $
26 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,130 6,346,153,710 Rls. 199,170 $
27 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,320 6,218,843,040 Rls. 200,880 $
28 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 58,420 5,312,018,700 Rls. 175,260 $
29 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 52,061 5,063,035,488 Rls. 156,183 $
30 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 44,733 5,033,770,086 Rls. 156,565 $
31 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 41,951 4,753,145,525 Rls. 146,829 $
32 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 40,642 4,327,745,686 Rls. 142,250 $
33 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 35,089 3,944,502,789 Rls. 122,814 $
34 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 59,531 3,672,679,635 Rls. 119,419 $
35 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 56,324 3,580,372,635 Rls. 118,281 $
36 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,022 3,405,277,028 Rls. 105,078 $
37 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 22,237 3,239,536,684 Rls. 100,066 $
38 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 33,290 3,022,066,200 Rls. 99,870 $
39 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 26,233 2,969,891,251 Rls. 91,818 $
40 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,774 2,549,356,774 Rls. 79,711 $
41 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 23,093 2,509,212,125 Rls. 80,825 $
42 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 22,627 2,491,522,434 Rls. 79,194 $
43 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 38,050 2,446,277,034 Rls. 77,185 $
44 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 21,981 2,446,238,601 Rls. 76,933 $
45 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 21,762 2,329,948,530 Rls. 76,167 $
46 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,000 2,308,781,760 Rls. 76,320 $
47 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 20,538 2,188,077,076 Rls. 71,884 $
48 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,440 2,103,920,262 Rls. 64,998 $
49 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,440 1,987,749,120 Rls. 61,320 $
50 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 69,054 1,973,480,376 Rls. 61,515 $
51 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 20,000 1,944,960,000 Rls. 60,000 $
52 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 64,698 1,859,459,826 Rls. 57,961 $
53 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,132 1,646,505,862 Rls. 52,246 $
54 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,879 1,576,330,230 Rls. 52,078 $
55 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 57,856 1,570,304,688 Rls. 50,691 $
56 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 48,000 1,550,822,400 Rls. 50,880 $
57 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,679 1,549,753,609 Rls. 51,106 $
58 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 48,822 1,500,146,232 Rls. 46,380 $
59 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 48,746 1,488,012,885 Rls. 46,309 $
60 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 52,137 1,481,036,364 Rls. 45,802 $
61 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,431 1,456,246,754 Rls. 47,015 $
62 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 48,000 1,429,720,145 Rls. 45,010 $
63 6 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 15,024 1,412,962,128 Rls. 45,072 $
64 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,600 1,383,372,655 Rls. 42,735 $
65 10 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,600 1,380,396,325 Rls. 42,735 $
66 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 47,840 1,374,663,850 Rls. 44,835 $
67 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 43,830 1,349,345,237 Rls. 41,638 $
68 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 46,859 1,348,690,141 Rls. 42,384 $
69 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 45,608 1,338,441,836 Rls. 42,497 $
70 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,652 1,310,405,040 Rls. 41,270 $
71 8 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,635 1,296,520,666 Rls. 40,728 $
72 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,960 1,252,946,880 Rls. 38,880 $
73 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 46,910 1,252,298,808 Rls. 41,178 $
74 6 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,400 1,242,778,077 Rls. 39,901 $
75 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,380 1,191,086,232 Rls. 36,771 $
76 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 19,000 1,139,260,320 Rls. 35,145 $
77 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,600 1,018,543,680 Rls. 31,680 $
78 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 35,373 980,325,557 Rls. 32,321 $
79 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 34,822 939,387,320 Rls. 31,033 $
80 7 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 28,505 852,087,900 Rls. 27,080 $
81 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,376 837,023,040 Rls. 25,816 $
82 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,640 786,075,840 Rls. 25,920 $
83 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,636 776,625,429 Rls. 25,605 $
84 9 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,321 770,884,527 Rls. 23,977 $
85 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,144 766,716,716 Rls. 25,005 $
86 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 26,092 755,732,168 Rls. 23,323 $
87 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,000 729,207,010 Rls. 22,505 $
88 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 23,708 724,145,661 Rls. 22,521 $
89 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 24,865 719,429,370 Rls. 23,622 $
90 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,908 715,190,120 Rls. 23,228 $
91 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,984 694,773,442 Rls. 22,824 $
92 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 23,760 689,125,080 Rls. 22,260 $
93 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 24,000 684,877,500 Rls. 22,500 $
94 2 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 24,000 681,811,480 Rls. 22,505 $
95 12 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,118 664,340,256 Rls. 20,493 $
96 11 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,790 653,294,894 Rls. 20,177 $
97 3 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,496 646,497,434 Rls. 21,219 $
98 1 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 21,381 614,759,245 Rls. 20,312 $
99 5 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 18,797 554,481,166 Rls. 17,901 $
100 4 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,772 511,131,980 Rls. 16,710 $
مجموع کل
508,482,418,695 ريال
مجموع کل
16,163,737 دلار