آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,649,062 51,390,844,904 Rls. 1,585,205 $
2 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 405,940 39,480,644,208 Rls. 1,217,820 $
3 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 321,479 36,476,457,104 Rls. 1,125,189 $
4 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 49,351 6,179,332,416 Rls. 190,626 $
5 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 337,880 6,007,525,768 Rls. 185,310 $
6 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 171,512 5,670,433,312 Rls. 174,910 $
7 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 28,024 3,633,703,936 Rls. 112,096 $
8 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 96,210 2,943,696,960 Rls. 90,810 $
9 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 8,960 871,557,120 Rls. 26,880 $
10 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 8,085 786,250,080 Rls. 24,255 $
11 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 8,243 267,253,840 Rls. 8,243 $
12 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,798 158,869,824 Rls. 4,900 $
13 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,616 84,009,720 Rls. 2,591 $
14 12 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 700 46,042,080 Rls. 1,420 $
مجموع کل
153,996,621,272 ريال
مجموع کل
4,750,255 دلار
[1]