آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 409,916,000 5,059,047,206,168 Rls. 160,801,847 $
2 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 347,305,000 4,403,525,518,071 Rls. 136,240,805 $
3 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 341,756,000 4,203,811,883,821 Rls. 138,035,249 $
4 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 315,006,000 3,965,814,782,241 Rls. 123,570,552 $
5 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 286,511,000 3,402,612,634,545 Rls. 110,751,770 $
6 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 279,629,000 3,250,425,525,279 Rls. 104,911,207 $
7 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 185,093,000 2,262,209,246,360 Rls. 74,735,545 $
8 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 166,849,000 2,120,105,797,800 Rls. 65,451,525 $
9 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 170,135,000 2,023,053,870,329 Rls. 64,820,809 $
10 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 119,747,000 1,520,255,208,251 Rls. 46,974,353 $
11 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 112,453,000 1,376,037,230,736 Rls. 45,419,766 $
12 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 27090010 ميعانات گازي 88,821,000 1,107,375,344,650 Rls. 34,842,702 $
مجموع کل
34,694,274,248,251 ريال
مجموع کل
1,106,556,130 دلار
[1]