آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 235,284,000 2,986,149,038,476 Rls. 92,297,207 $
2 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 230,211,000 2,894,725,911,345 Rls. 90,307,171 $
3 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 224,143,000 2,788,018,701,310 Rls. 87,926,816 $
4 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 234,705,000 2,713,712,977,989 Rls. 88,056,621 $
5 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 183,765,000 2,335,276,522,528 Rls. 72,087,334 $
6 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 177,765,000 2,186,484,299,343 Rls. 71,799,284 $
7 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 188,372,297 1,723,196,552,745 Rls. 55,177,659 $
8 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 119,883,000 1,474,271,461,347 Rls. 47,027,703 $
9 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 138,580,787 1,448,510,318,964 Rls. 47,750,156 $
10 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 117,663,000 1,437,461,029,200 Rls. 47,524,086 $
11 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27090010 ميعانات گازي 112,342,000 1,426,310,014,800 Rls. 44,069,520 $
12 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 185,868,749 1,151,845,600,826 Rls. 37,173,749 $
13 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,038,999 1,014,304,507,143 Rls. 33,516,269 $
14 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 122,749,720 962,264,206,998 Rls. 31,636,797 $
15 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 125,720,422 769,157,498,970 Rls. 25,144,083 $
16 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 17,625,575 668,416,416,770 Rls. 21,929,211 $
17 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 21,426,013 605,919,725,283 Rls. 19,926,192 $
18 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 14,180,096 534,883,441,844 Rls. 17,642,449 $
19 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 15,000,000 396,600,480,000 Rls. 12,240,000 $
20 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,998,474 368,060,261,690 Rls. 11,591,719 $
21 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,799,620 364,737,678,450 Rls. 11,555,130 $
22 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 48,087,781 363,469,388,625 Rls. 12,005,595 $
23 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 21,106,743 345,686,498,813 Rls. 11,144,361 $
24 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 10,697,144 335,102,036,186 Rls. 10,523,908 $
25 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,199,309 323,132,258,952 Rls. 9,975,681 $
26 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 15,243,165 317,530,994,011 Rls. 10,350,109 $
27 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 52,411,175 286,124,299,920 Rls. 9,135,792 $
28 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 8,873,933 282,392,217,360 Rls. 8,729,820 $
29 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 8,907,443 279,396,431,580 Rls. 8,999,724 $
30 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,092,669 266,284,331,344 Rls. 8,220,682 $
31 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 14,180,482 261,668,843,680 Rls. 8,330,749 $
32 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 46,190,563 256,012,814,169 Rls. 8,051,477 $
33 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,500,000 242,577,137,880 Rls. 7,495,740 $
34 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 32,384,452 238,365,648,974 Rls. 7,572,540 $
35 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 16,325,211 203,276,316,315 Rls. 6,717,659 $
36 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 35,142,627 193,915,440,760 Rls. 6,290,734 $
37 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 5,010,896 188,652,414,314 Rls. 6,237,062 $
38 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 33,372,270 183,706,413,880 Rls. 5,943,268 $
39 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,571,504 177,864,361,280 Rls. 5,503,229 $
40 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,996,750 175,775,666,481 Rls. 5,713,082 $
41 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 33,258,278 171,217,841,161 Rls. 5,620,648 $
42 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 28,306,679 158,237,773,590 Rls. 4,934,137 $
43 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 3,739,560 154,180,126,526 Rls. 4,757,618 $
44 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,578,750 154,114,293,300 Rls. 4,806,276 $
45 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,687,750 138,954,761,689 Rls. 4,293,220 $
46 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 10,882,380 137,429,618,700 Rls. 4,477,990 $
47 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 10,884,633 136,271,043,390 Rls. 4,478,916 $
48 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 17,999,485 135,163,408,989 Rls. 4,211,879 $
49 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 7,026,398 129,008,267,980 Rls. 4,127,868 $
50 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 7,037,366 127,157,195,033 Rls. 3,955,000 $
51 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,479,353 124,698,348,615 Rls. 4,114,235 $
52 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,588,750 121,569,210,044 Rls. 3,751,579 $
53 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 14,999,135 113,106,718,122 Rls. 3,509,797 $
54 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,019,500 109,670,041,800 Rls. 3,623,400 $
55 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,772,000 108,824,441,645 Rls. 3,357,850 $
56 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 13,500,000 102,402,144,000 Rls. 3,159,000 $
57 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,871,000 99,595,757,221 Rls. 3,184,561 $
58 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,804,900 98,416,795,030 Rls. 3,203,475 $
59 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,623,500 92,231,847,983 Rls. 2,903,320 $
60 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,623,500 91,273,564,786 Rls. 2,903,321 $
61 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,623,500 86,813,690,239 Rls. 2,682,367 $
62 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 10,000,000 75,734,100,000 Rls. 2,340,000 $
63 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 5,446,965 67,933,713,639 Rls. 2,241,371 $
64 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,202,750 65,163,926,098 Rls. 2,154,289 $
65 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,782,000 63,164,625,427 Rls. 2,053,522 $
66 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,683,000 62,186,463,755 Rls. 1,921,060 $
67 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29025000 ا ستيرن 2,003,652 61,670,202,732 Rls. 1,971,113 $
68 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,683,000 59,218,077,105 Rls. 1,957,230 $
69 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,806,750 58,817,077,093 Rls. 1,881,403 $
70 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,683,000 56,297,821,860 Rls. 1,752,540 $
71 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,342,837 51,849,299,600 Rls. 1,713,460 $
72 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,559,250 51,096,244,581 Rls. 1,623,678 $
73 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,138,500 40,452,521,649 Rls. 1,303,049 $
74 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 5,444,067 40,449,253,824 Rls. 1,273,912 $
75 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,064,250 38,979,408,600 Rls. 1,277,100 $
76 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,014,750 36,891,439,200 Rls. 1,217,700 $
77 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 742,500 26,152,127,461 Rls. 807,098 $
78 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 742,500 25,925,700,896 Rls. 799,781 $
79 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 717,750 24,404,217,750 Rls. 789,525 $
80 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 693,000 22,659,529,723 Rls. 726,603 $
81 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 594,000 20,473,226,928 Rls. 631,422 $
82 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 594,000 20,029,254,584 Rls. 647,514 $
83 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,000,000 18,664,524,060 Rls. 576,030 $
84 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 18,134,820,000 Rls. 594,000 $
85 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 17,966,718,000 Rls. 594,000 $
86 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 445,500 17,493,650,976 Rls. 539,661 $
87 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 495,000 17,215,664,400 Rls. 564,300 $
88 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 495,000 16,623,585,000 Rls. 544,500 $
89 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 495,000 16,232,277,600 Rls. 530,640 $
90 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 250,000 10,854,670,000 Rls. 335,000 $
91 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 250,000 10,518,300,000 Rls. 325,000 $
92 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 9,007,119,000 Rls. 297,000 $
93 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 198,000 6,845,440,932 Rls. 211,266 $
94 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 99,000 3,260,389,410 Rls. 103,801 $
95 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 17,746 947,576,880 Rls. 30,168 $
96 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 835,926,000 Rls. 26,000 $
مجموع کل
38,895,725,945,151 ريال
مجموع کل
1,241,731,561 دلار
[1]