آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 16,048,587 154,690,195,239 Rls. 5,103,771 $
2 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,237,500 44,062,570,160 Rls. 1,440,424 $
3 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,237,500 38,675,051,910 Rls. 1,194,670 $
4 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 990,000 36,011,250,000 Rls. 1,188,000 $
5 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 36,010,062,000 Rls. 1,188,000 $
6 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 34,908,847,896 Rls. 1,095,592 $
7 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 990,000 34,686,796,340 Rls. 1,133,926 $
8 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 990,000 31,243,350,935 Rls. 964,165 $
9 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 26,400,000 21,394,560,000 Rls. 660,000 $
10 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 18,262,240,920 Rls. 589,980 $
11 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 495,000 17,549,772,702 Rls. 566,963 $
12 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 495,000 16,423,847,076 Rls. 515,452 $
13 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 52,235 3,881,370,540 Rls. 128,060 $
14 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,000,000 1,944,960,000 Rls. 60,000 $
مجموع کل
489,744,875,718 ريال
مجموع کل
15,829,003 دلار
[1]