آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 28,236,715 272,053,232,640 Rls. 8,979,840 $
2 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,997,116 196,399,879,212 Rls. 6,071,469 $
3 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,987,890 194,785,021,161 Rls. 6,069,771 $
4 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 31,862,532 186,803,369,420 Rls. 5,862,705 $
5 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 30,000,000 178,859,040,000 Rls. 5,520,000 $
6 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 29,302,331 174,494,648,592 Rls. 5,391,628 $
مجموع کل
1,203,395,191,025 ريال
مجموع کل
37,895,413 دلار
[1]