آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,000,000 418,854,744,000 Rls. 12,936,000 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 33,000,000 404,357,184,000 Rls. 12,474,000 $
3 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,000,000 354,744,324,000 Rls. 10,956,000 $
4 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,941,570 231,302,235,297 Rls. 7,194,247 $
5 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 29,400,000 226,615,209,408 Rls. 6,996,024 $
6 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 19,940,542 191,428,532,946 Rls. 5,954,046 $
7 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,500,000 177,730,572,285 Rls. 5,490,765 $
8 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,785,033 91,439,996,147 Rls. 2,925,799 $
مجموع کل
2,096,472,798,083 ريال
مجموع کل
64,926,881 دلار
[1]