آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,695,977 39,380,436,600 Rls. 1,217,399 $
2 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,500,000 27,066,987,500 Rls. 857,500 $
3 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,000,000 21,064,550,000 Rls. 650,000 $
4 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,412,248 17,631,191,200 Rls. 582,368 $
5 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,938,254 14,511,313,652 Rls. 478,148 $
6 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,632,600 8,809,783,308 Rls. 288,978 $
مجموع کل
128,464,262,260 ريال
مجموع کل
4,074,393 دلار
[1]