آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,287,000 42,401,310,495 Rls. 1,308,174 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 17,499,293,205 Rls. 539,925 $
3 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,750 825,162,525 Rls. 27,225 $
مجموع کل
60,725,766,225 ريال
مجموع کل
1,875,324 دلار
[1]