آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,132,850 33,789,523,440 Rls. 1,043,070 $
2 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,993,976 33,107,826,867 Rls. 1,022,985 $
3 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,956,000 25,650,877,116 Rls. 795,302 $
4 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,641,182 20,303,826,432 Rls. 626,352 $
5 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 12,564,000,000 Rls. 400,000 $
مجموع کل
125,416,053,855 ريال
مجموع کل
3,887,709 دلار
[1]