آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 85,520,950 506,150,814,234 Rls. 15,735,854 $
2 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 79,159,031 471,388,112,265 Rls. 14,565,261 $
3 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 61,487,780 365,660,432,320 Rls. 11,313,751 $
4 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 8,167,500 282,292,375,746 Rls. 8,722,376 $
5 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 6,116,000 204,065,291,580 Rls. 6,304,857 $
6 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 27,115,974 150,148,543,440 Rls. 4,876,536 $
7 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,823,500 142,698,990,753 Rls. 4,717,383 $
8 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 4,004,000 136,033,346,599 Rls. 4,275,292 $
9 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,379,403 130,556,493,241 Rls. 4,289,119 $
10 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,630,000 125,380,695,150 Rls. 3,875,709 $
11 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 2,046,000 114,665,388,640 Rls. 3,764,640 $
12 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,234,000 107,920,544,138 Rls. 3,557,398 $
13 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,948,000 101,577,710,637 Rls. 3,199,265 $
14 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,058,000 100,704,456,586 Rls. 3,107,889 $
15 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,376,000 79,136,420,000 Rls. 2,613,600 $
16 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,902,636 75,986,481,060 Rls. 2,513,196 $
17 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,760,000 60,800,967,480 Rls. 2,006,400 $
18 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,650,000 56,485,529,745 Rls. 1,761,663 $
19 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 9,700,986 53,010,500,671 Rls. 1,690,979 $
20 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,474,000 48,429,419,819 Rls. 1,534,903 $
21 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,298,000 42,677,150,770 Rls. 1,318,611 $
22 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,232,000 41,171,734,074 Rls. 1,282,889 $
23 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 726,000 40,864,114,720 Rls. 1,335,840 $
24 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,232,000 40,855,521,147 Rls. 1,282,904 $
25 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,188,000 40,271,448,050 Rls. 1,301,378 $
26 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,100,000 36,705,973,849 Rls. 1,197,817 $
27 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,056,000 36,595,137,815 Rls. 1,129,298 $
28 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 990,000 29,559,756,600 Rls. 968,220 $
29 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 770,000 26,965,948,548 Rls. 871,162 $
30 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 880,000 26,403,574,560 Rls. 860,640 $
31 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 770,000 25,749,326,547 Rls. 801,815 $
32 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 814,000 24,745,079,040 Rls. 781,440 $
33 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 616,000 20,894,731,132 Rls. 645,579 $
34 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 660,000 20,403,945,232 Rls. 630,365 $
35 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 550,000 18,733,344,865 Rls. 605,791 $
36 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 660,000 15,734,858,040 Rls. 502,920 $
37 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 396,000 14,383,459,200 Rls. 475,187 $
38 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 396,000 13,763,101,440 Rls. 451,440 $
39 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 374,000 12,360,939,360 Rls. 385,220 $
40 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 374,000 12,183,959,694 Rls. 390,850 $
41 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 330,000 11,777,964,046 Rls. 363,900 $
42 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 264,000 9,112,993,560 Rls. 300,960 $
43 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 283,250 8,902,566,667 Rls. 274,819 $
44 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 264,000 8,218,950,168 Rls. 256,546 $
45 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 225,500 7,900,290,216 Rls. 243,828 $
46 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 198,000 7,186,730,628 Rls. 230,076 $
47 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 176,000 6,290,969,652 Rls. 206,382 $
48 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 176,000 6,074,857,866 Rls. 187,440 $
49 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 154,000 5,598,120,000 Rls. 184,800 $
50 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 132,000 4,647,733,728 Rls. 143,484 $
51 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 110,000 4,018,405,160 Rls. 127,820 $
52 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 88,000 2,926,008,360 Rls. 93,960 $
53 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 88,000 2,793,361,780 Rls. 86,271 $
54 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 52,875 2,362,318,196 Rls. 73,476 $
55 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 66,000 2,326,553,040 Rls. 76,056 $
56 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 31,750 1,730,086,920 Rls. 53,975 $
57 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,528,658,394 Rls. 47,226 $
58 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,469,383,260 Rls. 45,818 $
59 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 16,416 866,372,815 Rls. 27,907 $
60 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 18,700 824,047,664 Rls. 25,432 $
61 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 769,164,440 Rls. 24,884 $
62 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 734,954,000 Rls. 24,200 $
63 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 20,000 726,476,400 Rls. 22,800 $
مجموع کل
3,952,902,585,747 ريال
مجموع کل
124,767,497 دلار
[1]