آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,321,148 433,319,542,532 Rls. 13,395,559 $
2 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 10,318,884 245,336,192,396 Rls. 7,584,277 $
3 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,732,500 60,285,192,235 Rls. 1,917,285 $
4 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,237,500 50,478,029,814 Rls. 1,559,061 $
5 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,089,000 44,303,848,196 Rls. 1,369,318 $
6 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,089,000 39,544,510,500 Rls. 1,306,670 $
7 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,014,750 37,044,958,500 Rls. 1,217,700 $
8 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 940,500 34,222,923,900 Rls. 1,128,600 $
9 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 965,250 33,825,716,198 Rls. 1,068,203 $
10 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 816,750 29,910,304,557 Rls. 973,467 $
11 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 767,250 27,362,580,984 Rls. 849,084 $
12 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 742,500 27,354,422,700 Rls. 884,970 $
13 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 19,957,994,938 Rls. 615,882 $
14 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 173,550 6,002,451,180 Rls. 192,060 $
15 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 123,750 4,152,739,038 Rls. 128,863 $
16 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 49,500 1,739,376,584 Rls. 56,696 $
مجموع کل
1,094,840,784,252 ريال
مجموع کل
34,247,695 دلار
[1]