آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 47,003,459 272,094,737,196 Rls. 8,648,636 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,960,000 128,352,803,376 Rls. 3,958,574 $
3 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,093,750 113,179,110,747 Rls. 3,687,377 $
4 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,577,200 95,013,167,712 Rls. 3,071,712 $
5 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,598,750 90,250,300,370 Rls. 2,899,792 $
6 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,277,000 82,787,443,200 Rls. 2,732,400 $
7 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,301,750 74,570,367,829 Rls. 2,300,920 $
8 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 792,000 24,914,306,800 Rls. 769,150 $
9 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 495,000 16,158,936,097 Rls. 515,453 $
10 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 495,000 14,912,577,280 Rls. 461,404 $
11 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 247,500 8,211,923,538 Rls. 257,726 $
12 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 220,000 6,581,744,400 Rls. 215,160 $
13 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 198,000 5,864,085,720 Rls. 181,035 $
14 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 123,750 4,363,605,987 Rls. 136,949 $
15 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 44,000 1,330,119,120 Rls. 43,032 $
16 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 21,300 647,018,460 Rls. 19,965 $
مجموع کل
939,232,247,832 ريال
مجموع کل
29,899,285 دلار
[1]