آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 77,300,000 565,728,999,000 Rls. 17,457,000 $
2 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,898,153 194,128,048,200 Rls. 6,053,260 $
مجموع کل
759,857,047,200 ريال
مجموع کل
23,510,260 دلار
[1]