آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 21,890,245 210,830,087,475 Rls. 6,961,535 $
2 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,798,880 127,015,532,280 Rls. 4,194,008 $
3 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,889,493 98,477,405,400 Rls. 3,185,940 $
4 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,886,753 93,595,423,410 Rls. 2,943,530 $
5 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,632,380 92,881,350,030 Rls. 2,899,190 $
6 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,040,641 84,734,442,880 Rls. 2,621,734 $
7 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 618,750 21,959,772,150 Rls. 684,745 $
8 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 123,750 4,132,636,410 Rls. 128,863 $
9 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,750 841,524,750 Rls. 27,225 $
مجموع کل
734,468,174,785 ريال
مجموع کل
23,646,770 دلار
[1]