آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,000,000 320,708,344,320 Rls. 9,893,520 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,000,000 289,487,846,400 Rls. 8,930,400 $
3 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 22,245,725 281,462,864,760 Rls. 9,092,940 $
4 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,198,248 244,541,458,128 Rls. 7,588,328 $
5 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,081,625 240,621,633,290 Rls. 7,551,757 $
6 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 20,240,198 235,256,405,076 Rls. 7,600,194 $
7 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,182,980 228,719,928,411 Rls. 7,269,951 $
8 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 23,696,402 222,602,588,649 Rls. 7,075,509 $
9 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,010,545 211,793,429,154 Rls. 6,572,129 $
10 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,232,759 211,521,856,380 Rls. 6,638,479 $
11 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 19,805,630 200,995,430,614 Rls. 6,210,847 $
12 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 19,969,729 192,966,871,482 Rls. 5,962,761 $
13 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 39,601,794 153,570,511,858 Rls. 5,069,002 $
14 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 35,000,000 136,774,400,000 Rls. 4,480,000 $
مجموع کل
3,171,023,568,522 ريال
مجموع کل
99,935,817 دلار
[1]