آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 729,139,000 9,245,137,108,144 Rls. 286,026,646 $
2 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 597,992,000 6,957,362,772,256 Rls. 224,354,638 $
3 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 496,817,000 6,308,576,546,838 Rls. 194,891,373 $
4 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 478,675,000 5,910,105,835,317 Rls. 187,774,628 $
5 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 432,240,000 5,494,176,697,984 Rls. 169,544,583 $
6 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 445,387,000 5,452,300,788,642 Rls. 179,891,809 $
7 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 363,355,000 4,539,376,354,522 Rls. 142,536,898 $
8 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,482,000 4,521,882,395,784 Rls. 141,008,357 $
9 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 360,094,000 4,420,849,872,114 Rls. 141,257,674 $
10 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 334,708,000 4,118,706,223,514 Rls. 135,188,562 $
11 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 333,996,000 3,939,710,426,175 Rls. 128,502,628 $
12 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 232,143,891 3,581,389,453,464 Rls. 114,657,796 $
13 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 210,949,741 3,201,140,665,149 Rls. 105,079,490 $
14 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 184,128,298 3,090,669,295,065 Rls. 96,280,687 $
15 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 190,899,062 2,977,416,649,755 Rls. 98,417,473 $
16 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 189,437,044 2,878,459,863,514 Rls. 93,599,843 $
17 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 191,099,968 2,826,070,739,725 Rls. 93,222,992 $
18 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 222,729,000 2,722,196,983,500 Rls. 89,960,244 $
19 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 177,803,523 2,488,506,824,212 Rls. 80,381,534 $
20 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 131,134,896 2,103,569,367,912 Rls. 65,037,677 $
21 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 136,764,435 1,916,223,915,300 Rls. 60,264,299 $
22 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 101,083,057 1,781,181,426,122 Rls. 54,959,324 $
23 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 73,490,811 1,210,329,780,130 Rls. 38,428,345 $
24 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 81,396,590 1,154,722,578,710 Rls. 35,670,392 $
25 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 51,700,000 742,854,160,114 Rls. 22,946,011 $
26 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 47,710,041 631,438,424,550 Rls. 19,518,648 $
27 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,998,632 608,282,377,152 Rls. 18,771,636 $
28 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 38,500,000 531,848,440,200 Rls. 16,402,925 $
29 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,374,879 525,378,221,744 Rls. 16,219,382 $
30 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 40,321,074 505,064,954,155 Rls. 16,688,885 $
31 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 34,958,022 502,347,559,120 Rls. 15,522,760 $
32 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 31,581,926 474,230,399,104 Rls. 14,650,484 $
33 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 36,059,297 473,527,224,410 Rls. 14,639,228 $
34 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 26,855,769 389,363,129,955 Rls. 12,015,540 $
35 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 30,713,348 363,155,956,210 Rls. 12,004,568 $
36 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 32,049,855 337,534,842,324 Rls. 10,576,452 $
37 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 31,507,255 321,644,164,572 Rls. 10,397,394 $
38 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 30,617,170 318,224,712,795 Rls. 10,103,666 $
39 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 29,686,963 300,552,867,263 Rls. 9,796,697 $
40 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 1,997,225 290,097,660,490 Rls. 8,964,145 $
41 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 21,997,647 271,465,313,000 Rls. 8,600,200 $
42 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 20,025,343 251,713,651,308 Rls. 7,829,108 $
43 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 18,625,837 231,544,386,730 Rls. 7,281,957 $
44 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,954,388 224,882,055,576 Rls. 7,019,448 $
45 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,276,731 204,189,884,151 Rls. 6,736,939 $
46 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 16,492,043 165,883,559,520 Rls. 5,442,374 $
47 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 12,960,210 153,882,481,880 Rls. 5,066,924 $
48 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 14,938,777 153,489,198,460 Rls. 4,929,796 $
49 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 14,441,181 152,832,471,300 Rls. 4,765,590 $
50 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,851,393 148,691,113,311 Rls. 4,633,421 $
51 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 9,143,695 132,232,680,218 Rls. 4,080,374 $
52 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,939,626 80,425,484,655 Rls. 2,556,355 $
53 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,548,834 76,084,932,160 Rls. 2,354,113 $
54 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,500,000 75,365,920,080 Rls. 2,328,840 $
55 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,428,494 71,209,574,214 Rls. 2,291,834 $
56 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,000,000 67,103,713,280 Rls. 2,070,080 $
57 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 2,006,175 34,118,232,730 Rls. 1,105,402 $
58 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 105,437 5,020,213,001 Rls. 165,536 $
59 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 211,488 4,676,294,804 Rls. 144,446 $
60 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 123,750 4,164,063,750 Rls. 136,125 $
61 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 99,000 3,452,387,400 Rls. 112,860 $
62 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 900,000 1,297,016,000 Rls. 42,400 $
63 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 979,124,300 Rls. 30,249 $
64 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 916,303,500 Rls. 28,500 $
65 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 842,390,375 Rls. 25,994 $
66 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 8,000 340,311,750 Rls. 10,585 $
مجموع کل
102,672,410,415,459 ريال
مجموع کل
3,265,945,763 دلار
[1]