آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,109,945 51,154,522,163 Rls. 1,687,502 $
2 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 768,189 35,792,641,170 Rls. 1,167,647 $
3 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 708,240 33,607,945,890 Rls. 1,076,180 $
4 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 990,000 29,743,577,202 Rls. 968,220 $
5 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 578,884 27,046,492,470 Rls. 874,389 $
6 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 554,154 26,535,616,380 Rls. 842,315 $
7 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 427,376 20,640,571,754 Rls. 649,611 $
8 3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 351,000 16,227,810,166 Rls. 532,408 $
9 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 349,074 16,055,731,773 Rls. 530,593 $
10 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 274,219 13,667,041,852 Rls. 426,409 $
11 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 235,716 9,784,091,974 Rls. 322,964 $
12 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 110,000 3,330,031,320 Rls. 107,580 $
13 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 110,000 3,290,872,200 Rls. 107,580 $
14 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 121,000 3,285,116,120 Rls. 105,512 $
15 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 110,000 3,262,578,660 Rls. 107,580 $
16 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 25,926 1,142,410,770 Rls. 37,722 $
مجموع کل
294,567,051,864 ريال
مجموع کل
9,544,212 دلار
[1]